iOS Hooking With Objection

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

W tej sekcji zostanie użyte narzędzie Objection. Rozpocznij od uzyskania sesji Objection, wykonując coś w stylu:

objection -d --gadget "iGoat-Swift" explore
objection -d --gadget "OWASP.iGoat-Swift" explore

Możesz również wykonać polecenie frida-ps -Uia, aby sprawdzić uruchomione procesy telefonu.

Podstawowe wyliczenie aplikacji

Lokalne ścieżki aplikacji

 • env: Znajdź ścieżki, w których przechowywana jest aplikacja w urządzeniu

env

Name        Path
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------
BundlePath     /private/var/containers/Bundle/Application/179A6E8B-E7A8-476E-BBE3-B9300F546068/iGoat-Swift.app
CachesDirectory  /var/mobile/Containers/Data/Application/A079DF84-726C-4AEA-A194-805B97B3684A/Library/Caches
DocumentDirectory /var/mobile/Containers/Data/Application/A079DF84-726C-4AEA-A194-805B97B3684A/Documents
LibraryDirectory  /var/mobile/Containers/Data/Application/A079DF84-726C-4AEA-A194-805B97B3684A/Library

Wykaz pakietów, frameworków i bibliotek

 • ios bundles list_bundles: Wyświetl listę pakietów aplikacji

ios bundles list_bundles
Executable  Bundle        Version  Path
------------ -------------------- --------- -------------------------------------------
iGoat-Swift  OWASP.iGoat-Swift   1.0    ...8-476E-BBE3-B9300F546068/iGoat-Swift.app
AGXMetalA9  com.apple.AGXMetalA9 172.18.4  ...tem/Library/Extensions/AGXMetalA9.bundle
 • ios bundles list_frameworks: Wyświetl zewnętrzne frameworki używane przez aplikację

ios bundles list_frameworks
Executable           Bundle                    Version   Path
------------------------------ -------------------------------------------- ---------- -------------------------------------------
ReactCommon           org.cocoapods.ReactCommon           0.61.5   ...tle.app/Frameworks/ReactCommon.framework
...vateFrameworks/CoreDuetContext.framework
FBReactNativeSpec        org.cocoapods.FBReactNativeSpec        0.61.5   ...p/Frameworks/FBReactNativeSpec.framework
...ystem/Library/Frameworks/IOKit.framework
RCTAnimation          org.cocoapods.RCTAnimation          0.61.5   ...le.app/Frameworks/RCTAnimation.framework
jsinspector           org.cocoapods.jsinspector           0.61.5   ...tle.app/Frameworks/jsinspector.framework
DoubleConversion        org.cocoapods.DoubleConversion        1.1.6    ...pp/Frameworks/DoubleConversion.framework
react_native_config       org.cocoapods.react-native-config       0.12.0   ...Frameworks/react_native_config.framework
react_native_netinfo      org.cocoapods.react-native-netinfo      4.4.0    ...rameworks/react_native_netinfo.framework
PureLayout           org.cocoapods.PureLayout           3.1.5    ...ttle.app/Frameworks/PureLayout.framework
GoogleUtilities         org.cocoapods.GoogleUtilities         6.6.0    ...app/Frameworks/GoogleUtilities.framework
RCTNetwork           org.cocoapods.RCTNetwork           0.61.5   ...ttle.app/Frameworks/RCTNetwork.framework
RCTActionSheet         org.cocoapods.RCTActionSheet         0.61.5   ....app/Frameworks/RCTActionSheet.framework
react_native_image_editor    org.cocoapods.react-native-image-editor    2.1.0    ...orks/react_native_image_editor.framework
CoreModules           org.cocoapods.CoreModules           0.61.5   ...tle.app/Frameworks/CoreModules.framework
RCTVibration          org.cocoapods.RCTVibration          0.61.5   ...le.app/Frameworks/RCTVibration.framework
RNGestureHandler        org.cocoapods.RNGestureHandler        1.6.1    ...pp/Frameworks/RNGestureHandler.framework
RNCClipboard          org.cocoapods.RNCClipboard          1.5.1    ...le.app/Frameworks/RNCClipboard.framework
react_native_image_picker    org.cocoapods.react-native-image-picker    2.3.4    ...orks/react_native_image_picker.framework
[..]
 • memory list modules: Wyświetl załadowane moduły w pamięci

memory list modules
Name                 Base     Size         Path
----------------------------------- ----------- ------------------- ------------------------------------------------------------------------------
iGoat-Swift             0x104ffc000 2326528 (2.2 MiB)  /private/var/containers/Bundle/Application/179A6E8B-E7A8-476E-BBE3-B9300F54...
SubstrateBootstrap.dylib       0x105354000 16384 (16.0 KiB)   /usr/lib/substrate/SubstrateBootstrap.dylib
SystemConfiguration         0x1aa842000 495616 (484.0 KiB)  /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/SystemConfiguratio...
libc++.1.dylib            0x1bdcfd000 368640 (360.0 KiB)  /usr/lib/libc++.1.dylib
libz.1.dylib             0x1efd3c000 73728 (72.0 KiB)   /usr/lib/libz.1.dylib
libsqlite3.dylib           0x1c267f000 1585152 (1.5 MiB)  /usr/lib/libsqlite3.dylib
Foundation              0x1ab550000 2732032 (2.6 MiB)  /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Foundation
libobjc.A.dylib           0x1bdc64000 233472 (228.0 KiB)  /usr/lib/libobjc.A.dylib
[...]
 • memory list exports <module_name>: Eksporty załadowanego modułu

memory list exports iGoat-Swift
Type   Name                                                                  Address
-------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
variable _mh_execute_header                                                           0x104ffc000
function _mdictof                                                                0x10516cb88
function _ZN9couchbase6differ10BaseDifferD2Ev                                                  0x10516486c
function _ZN9couchbase6differ10BaseDifferD1Ev                                                  0x1051648f4
function _ZN9couchbase6differ10BaseDifferD0Ev                                                  0x1051648f8
function _ZN9couchbase6differ10BaseDiffer5setupEmm                                                0x10516490c
function _ZN9couchbase6differ10BaseDiffer11allocStripeEmm                                            0x105164a20
function _ZN9couchbase6differ10BaseDiffer7computeEmmj                                              0x105164ad8
function _ZN9couchbase6differ10BaseDiffer7changesEv                                               0x105164de4
function _ZN9couchbase6differ10BaseDiffer9addChangeENS0_6ChangeE                                         0x105164fa8
function _ZN9couchbase6differlsERNSt3__113basic_ostreamIcNS1_11char_traitsIcEEEERKNS0_6ChangeE                          0x1051651d8
function _ZN9couchbase6differlsERNSt3__113basic_ostreamIcNS1_11char_traitsIcEEEERKNS1_6vectorINS0_6ChangeENS1_9allocatorIS8_EEEE         0x105165280
variable _ZTSN9couchbase6differ10BaseDifferE                                                   0x1051d94f0
variable _ZTVN9couchbase6differ10BaseDifferE                                                   0x10523c0a0
variable _ZTIN9couchbase6differ10BaseDifferE                                                   0x10523c0f8
[..]

Wyświetlanie klas aplikacji

 • ios hooking list classes: Wyświetla klasy aplikacji

ios hooking list classes

AAAbsintheContext
AAAbsintheSigner
AAAbsintheSignerContextCache
AAAcceptedTermsController
AAAccount
AAAccountManagementUIResponse
AAAccountManager
AAAddEmailUIRequest
AAAppleIDSettingsRequest
AAAppleTVRequest
AAAttestationSigner
[...]
 • ios hooking search classes <search_term>: Wyszukuje klasę zawierającą podany ciąg znaków. Możesz wyszukiwać unikalne terminy związane z nazwą głównego pakietu aplikacji, aby znaleźć główne klasy aplikacji, jak w przykładzie:

ios hooking search classes iGoat
iGoat_Swift.CoreDataHelper
iGoat_Swift.RCreditInfo
iGoat_Swift.SideContainmentSegue
iGoat_Swift.CenterContainmentSegue
iGoat_Swift.KeyStorageServerSideVC
iGoat_Swift.HintVC
iGoat_Swift.BinaryCookiesExerciseVC
iGoat_Swift.ExerciseDemoVC
iGoat_Swift.PlistStorageExerciseViewController
iGoat_Swift.CouchBaseExerciseVC
iGoat_Swift.MemoryManagementVC
[...]

Wyświetlanie metod klasy

 • ios hooking list class_methods: Wyświetla metody określonej klasy

ios hooking list class_methods iGoat_Swift.RCreditInfo
- cvv
- setCvv:
- setName:
- .cxx_destruct
- name
- cardNumber
- init
- initWithValue:
- setCardNumber:
 • ios hooking search methods <search_term>: Wyszukuje metodę zawierającą podany ciąg znaków

ios hooking search methods cvv
[AMSFinanceVerifyPurchaseResponse + _dialogRequestForCVVFromPayload:verifyType:]
[AMSFinanceVerifyPurchaseResponse - _handleCVVDialogResult:shouldReattempt:]
[AMSFinanceVerifyPurchaseResponse - _runCVVRequestForCode:error:]
[iGoat_Swift.RCreditInfo - cvv]
[iGoat_Swift.RCreditInfo - setCvv:]
[iGoat_Swift.RealmExerciseVC - creditCVVTextField]
[iGoat_Swift.RealmExerciseVC - setCreditCVVTextField:]
[iGoat_Swift.DeviceLogsExerciseVC - cvvTextField]
[iGoat_Swift.DeviceLogsExerciseVC - setCvvTextField:]
[iGoat_Swift.CloudMisconfigurationExerciseVC - cvvTxtField]
[iGoat_Swift.CloudMisconfigurationExerciseVC - setCvvTxtField:]

Podstawowe hookowanie

Teraz, gdy wyliczyłeś klasy i moduły używane przez aplikację, możesz znaleźć niektóre interesujące nazwy klas i metod.

Hookowanie wszystkich metod klasy

 • ios hooking watch class <class_name>: Hookuje wszystkie metody klasy, zapisuje wszystkie parametry początkowe i zwracane wartości

ios hooking watch class iGoat_Swift.PlistStorageExerciseViewController

Hookowanie pojedynczej metody

 • ios hooking watch method "-[<class_name> <method_name>]" --dump-args --dump-return --dump-backtrace: Hookuje określoną metodę klasy, zapisuje parametry, ślad wykonania i zwracane wartości metody za każdym razem, gdy jest wywoływana

ios hooking watch method "-[iGoat_Swift.BinaryCookiesExerciseVC verifyItemPressed]" --dump-args --dump-backtrace --dump-return

Zmiana wartości logicznej zwracanej przez metodę

 • ios hooking set return_value "-[<class_name> <method_name>]" false: Spowoduje, że wybrana metoda zwróci wskazaną wartość logiczną

ios hooking set return_value "-[iGoat_Swift.BinaryCookiesExerciseVC verifyItemPressed]" false

Generowanie szablonu hookowania

 • ios hooking generate simple <class_name>:

ios hooking generate simple iGoat_Swift.RCreditInfo

var target = ObjC.classes.iGoat_Swift.RCreditInfo;

Interceptor.attach(target['+ sharedSchema'].implementation, {
onEnter: function (args) {
console.log('Entering + sharedSchema!');
},
onLeave: function (retval) {
console.log('Leaving + sharedSchema');
},
});


Interceptor.attach(target['+ className'].implementation, {
onEnter: function (args) {
console.log('Entering + className!');
},
onLeave: function (retval) {
console.log('Leaving + className');
},
});


Interceptor.attach(target['- cvv'].implementation, {
onEnter: function (args) {
console.log('Entering - cvv!');
},
onLeave: function (retval) {
console.log('Leaving - cvv');
},
});


Interceptor.attach(target['- setCvv:'].implementation, {
onEnter: function (args) {
console.log('Entering - setCvv:!');
},
onLeave: function (retval) {
console.log('Leaving - setCvv:');
},
});
Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Last updated