Basic Python

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Podstawy Pythona

Przydatne informacje

list(xrange()) == range() --> W pythonie 3 zakres (range) jest odpowiednikiem zakresu (xrange) w pythonie 2 (nie jest to lista, ale generator) Różnica między Tuple a Listą polega na tym, że pozycja wartości w krotce ma znaczenie, podczas gdy listy są po prostu uporządkowanymi wartościami. Krotki mają strukturę, ale listy mają porządek.

Główne operacje

Aby podnieść liczbę do potęgi, używamy: 3**2 (nie 3^2) Jeśli wykonasz 2/3, zwróci 1, ponieważ dzielisz dwie liczby całkowite (integers). Jeśli chcesz uzyskać liczby dziesiętne, powinieneś podzielić liczby zmiennoprzecinkowe (2.0/3.0). i >= j i <= j i == j i != j a and b a or b not a float(a) int(a) str(d) ord("A") = 65 chr(65) = 'A' hex(100) = '0x64' hex(100)[2:] = '64' isinstance(1, int) = True "a b".split(" ") = ['a', 'b'] " ".join(['a', 'b']) = "a b" "abcdef".startswith("ab") = True "abcdef".contains("abc") = True "abc\n".strip() = "abc" "apbc".replace("p","") = "abc" dir(str) = Lista wszystkich dostępnych metod help(str) = Definicja klasy str "a".upper() = "A" "A".lower() = "a" "abc".capitalize() = "Abc" sum([1,2,3]) = 6 sorted([1,43,5,3,21,4])

Łączenie znaków 3 * ’a’ = ‘aaa’ ‘a’ + ‘b’ = ‘ab’ ‘a’ + str(3) = ‘a3’ [1,2,3]+[4,5]=[1,2,3,4,5]

Części listy ‘abc’[0] = ‘a’ 'abc’[-1] = ‘c’ 'abc’[1:3] = ‘bc’ od [1] do [2] "qwertyuiop"[:-1] = 'qwertyuio'

Komentarze # Komentarz jednolinijkowy """ Komentarz wieloliniowy Kolejny """

Pętle

if a:
#somethig
elif b:
#something
else:
#something

while(a):
#comething

for i in range(0,100):
#something from 0 to 99

for letter in "hola":
#something with a letter in "hola"

Krotki

t1 = (1,'2,'trzy') t2 = (5,6) t3 = t1 + t2 = (1, '2', 'trzy', 5, 6) (4,) = Singelton d = () pusta krotka d += (4,) --> Dodawanie do krotki NIE MOŻNA! --> t1[1] == 'Nowa wartość' list(t2) = [5,6] --> Z krotki do listy

Lista (tablica)

d = [] pusta a = [1,2,3] b = [4,5] a + b = [1,2,3,4,5] b.append(6) = [4,5,6] tuple(a) = (1,2,3) --> Z listy do krotki

Słownik

d = {} pusty monthNumbers={1:’Sty’, 2: ‘lut’,’lut’:2}—> monthNumbers ->{1:’Sty’, 2: ‘lut’,’lut’:2} monthNumbers[1] = ‘Sty’ monthNumbers[‘lut’] = 2 list(monthNumbers) = [1,2,’lut’] monthNumbers.values() = [‘Sty’,’lut’,2] keys = [k for k in monthNumbers] a={'9':9} monthNumbers.update(a) = {'9':9, 1:’Sty’, 2: ‘lut’,’lut’:2} mN = monthNumbers.copy() #Niezależna kopia monthNumbers.get('klucz',0) #Sprawdź, czy klucz istnieje, Zwróć wartość monthNumbers["klucz"] lub 0, jeśli nie istnieje

Zbiór

W zbiorach nie ma powtórzeń myset = set(['a', 'b']) = {'a', 'b'} myset.add('c') = {'a', 'b', 'c'} myset.add('a') = {'a', 'b', 'c'} #Brak powtórzeń myset.update([1,2,3]) = set(['a', 1, 2, 'b', 'c', 3]) myset.discard(10) #Jeśli jest obecny, usuń go, jeśli nie, nic myset.remove(10) #Jeśli jest obecny, usuń go, jeśli nie, zgłoś wyjątek myset2 = set([1, 2, 3, 4]) myset.union(myset2) #Wartości w myset LUB myset2 myset.intersection(myset2) #Wartości w myset I myset2 myset.difference(myset2) #Wartości w myset, ale nie w myset2 myset.symmetric_difference(myset2) #Wartości, które nie są w myset I myset2 (nie w obu) myset.pop() #Pobierz pierwszy element zbioru i usuń go myset.intersection_update(myset2) #myset = Elementy zarówno w myset, jak i myset2 myset.difference_update(myset2) #myset = Elementy w myset, ale nie w myset2 myset.symmetric_difference_update(myset2) #myset = Elementy, które nie są w obu

Klasy

Metoda __lt__ będzie używana przez sortowanie do porównywania, czy obiekt tej klasy jest większy od innego

class Person(name):
def __init__(self,name):
self.name= name
self.lastName = name.split(‘ ‘)[-1]
self.birthday = None
def __It__(self, other):
if self.lastName == other.lastName:
return self.name < other.name
return self.lastName < other.lastName #Return True if the lastname is smaller

def setBirthday(self, month, day. year):
self.birthday = date tame.date(year,month,day)
def getAge(self):
return (date time.date.today() - self.birthday).days


class MITPerson(Person):
nextIdNum = 0	# Attribute of the Class
def __init__(self, name):
Person.__init__(self,name)
self.idNum = MITPerson.nextIdNum  —> Accedemos al atributo de la clase
MITPerson.nextIdNum += 1 #Attribute of the class +1

def __it__(self, other):
return self.idNum < other.idNum

map, zip, filter, lambda, sorted i jednolinijkowce

Map działa tak: [f(x) dla x w iterowalnym] --> map(tutple,[a,b]) = [(1,2,3),(4,5)] m = map(lambda x: x % 3 == 0, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]) --> [False, False, True, False, False, True, False, False, True]

Zip kończy działanie, gdy skończy się krótszy z foo lub bar:

for f, b in zip(foo, bar):
print(f, b)

Lambda służy do definiowania funkcji (lambda x,y: x+y)(5,3) = 8 --> Użyj lambdy jako prostej funkcji sorted(range(-5,6), key=lambda x: x** 2) = [0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, -4, 4, -5, 5] --> Użyj lambdy do sortowania listy m = filter(lambda x: x % 3 == 0, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]) = [3, 6, 9] --> Użyj lambdy do filtrowania reduce (lambda x,y: x*y, [1,2,3,4]) = 24

def make_adder(n):
return lambda x: x+n
plus3 = make_adder(3)
plus3(4) = 7 # 3 + 4 = 7

class Car:
crash = lambda self: print('Boom!')
my_car = Car(); my_car.crash() = 'Boom!'

mult1 = [x dla x in [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] jeśli x%3 == 0 ]

Wyjątki

def divide(x,y):
try:
result = x/y
except ZeroDivisionError, e:
print “division by zero!” + str(e)
except TypeError:
divide(int(x),int(y))
else:
print “result i”, result
finally
print “executing finally clause in any case”

Assert()

Jeśli warunek jest fałszywy, ciąg znaków zostanie wyświetlony na ekranie.

def avg(grades, weights):
assert not len(grades) == 0, 'no grades data'
assert len(grades) == 'wrong number grades'

Generatory, yield

Generator zamiast zwracać coś, "yielduje" coś. Gdy do niego się odwołasz, "zwróci" pierwszą wygenerowaną wartość, a następnie będziesz mógł się do niego odwołać ponownie i zwróci kolejną wygenerowaną wartość. W ten sposób wszystkie wartości nie są generowane jednocześnie, co pozwala zaoszczędzić dużo pamięci w porównaniu do listy zawierającej wszystkie wartości.

def myGen(n):
yield n
yield n + 1

g = myGen(6) --> 6 next(g) --> 7 next(g) --> Błąd

Wyrażenia regularne

import re re.search("\w","hola").group() = "h" re.findall("\w","hola") = ['h', 'o', 'l', 'a'] re.findall("\w+(la)","hola caracola") = ['la', 'la']

Specjalne znaczenia: . --> Wszystko \w --> [a-zA-Z0-9_] \d --> Liczba \s --> Biały znak [ \n\r\t\f] \S --> Znak nie będący białym znakiem ^ --> Zaczyna się od $ --> Kończy się na + --> Jeden lub więcej * --> Zero lub więcej ? --> 0 lub 1 wystąpienia

Opcje: re.search(pat,str,re.IGNORECASE) IGNORECASE DOTALL --> Pozwala na dopasowanie kropki do nowej linii MULTILINE --> Pozwala na dopasowanie ^ i $ w różnych liniach

re.findall("<.*>", "<b>foo</b>and<i>so on</i>") = ['<b>foo</b>and<i>so on</i>'] re.findall("<.*?>", "<b>foo</b>and<i>so on</i>") = ['<b>', '</b>', '<i>', '</i>']

IterTools product from itertools import product --> Generuje kombinacje między 1 lub więcej listami, możliwe powtórzenie wartości, iloczyn kartezjański (własność rozdzielności) print list(product([1,2,3],[3,4])) = [(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4)] print list(product([1,2,3],repeat = 2)) = [(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)]

permutations from itertools import permutations --> Generuje kombinacje wszystkich znaków na każdej pozycji print list(permutations(['1','2','3'])) = [('1', '2', '3'), ('1', '3', '2'), ('2', '1', '3'),... Wszystkie możliwe kombinacje print(list(permutations('123',2))) = [('1', '2'), ('1', '3'), ('2', '1'), ('2', '3'), ('3', '1'), ('3', '2')] Wszystkie możliwe kombinacje o długości 2

combinations from itertools import combinations --> Generuje wszystkie możliwe kombinacje bez powtarzających się znaków (jeśli istnieje "ab", nie generuje "ba") print(list(combinations('123',2))) --> [('1', '2'), ('1', '3'), ('2', '3')]

combinations_with_replacement from itertools import combinations_with_replacement --> Generuje wszystkie możliwe kombinacje od znaku w przód (na przykład 3. jest mieszane od 3. w przód, ale nie z 2. lub 1.) print(list(combinations_with_replacement('1133',2))) = [('1', '1'), ('1', '1'), ('1', '3'), ('1', '3'), ('1', '1'), ('1', '3'), ('1', '3'), ('3', '3'), ('3', '3'), ('3', '3')]

Dekoratory

Dekorator, który mierzy czas potrzebny do wykonania funkcji (z tutaj):

from functools import wraps
import time
def timeme(func):
@wraps(func)
def wrapper(*args, **kwargs):
print("Let's call our decorated function")
start = time.time()
result = func(*args, **kwargs)
print('Execution time: {} seconds'.format(time.time() - start))
return result
return wrapper

@timeme
def decorated_func():
print("Decorated func!")

Jeśli uruchomisz to, zobaczysz coś takiego jak poniżej:

Let's call our decorated function
Decorated func!
Execution time: 4.792213439941406e-05 seconds
Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Last updated