ADB Commands

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Adb zazwyczaj znajduje się w:

#Windows
C:\Users\<username>\AppData\Local\Android\sdk\platform-tools\adb.exe

#MacOS
/Users/<username>/Library/Android/sdk/platform-tools/adb

Informacje uzyskane z: http://adbshell.com/

Połączenie

adb devices

To polecenie wyświetli podłączone urządzenia; jeśli pojawi się "nieautoryzowane", oznacza to, że musisz odblokować swój telefon komórkowy i zaakceptować połączenie.

To informuje urządzenie, że musi uruchomić serwer adb na porcie 5555:

adb tcpip 5555

Podłącz się do tego adresu IP i tego portu:

adb connect <IP>:<PORT>

Jeśli otrzymasz błąd podobny do poniższego w wirtualnym oprogramowaniu Androida (np. Genymotion):

adb server version (41) doesn't match this client (36); killing...

To dlatego, że próbujesz połączyć się z serwerem ADB o innej wersji. Po prostu spróbuj znaleźć binarny plik adb, którego używa oprogramowanie (przejdź do C:\Program Files\Genymobile\Genymotion i wyszukaj adb.exe)

Wiele urządzeń

Zawsze, gdy podłączonych jest wiele urządzeń do twojego komputera, będziesz musiał określić, na którym z nich chcesz uruchomić polecenie adb.

adb devices
List of devices attached
10.10.10.247:42135	offline
127.0.0.1:5555	device
adb -s 127.0.0.1:5555 shell
x86_64:/ # whoami
root

Tunelowanie portów

W przypadku, gdy port adb jest dostępny tylko z localhost na urządzeniu z systemem Android, ale masz dostęp za pośrednictwem SSH, możesz przekierować port 5555 i połączyć się za pomocą adb:

ssh -i ssh_key username@10.10.10.10 -L 5555:127.0.0.1:5555 -p 2222
adb connect 127.0.0.1:5555

Menedżer pakietów

Instalacja/Odinstalowanie

adb install [opcja] <ścieżka>

adb install test.apk

adb install -l test.apk # forward lock application

adb install -r test.apk # replace existing application

adb install -t test.apk # allow test packages

adb install -s test.apk # install application on sdcard

adb install -d test.apk # allow version code downgrade

adb install -p test.apk # partial application install

adb uninstall [opcje] <PAKIET>

Opis: Komenda adb uninstall służy do odinstalowywania aplikacji z urządzenia Android.

Opcje:

 • -k: Zachowuje dane i pamięć podręczną aplikacji po odinstalowaniu.

Przykład użycia:

adb uninstall com.example.app

Ten przykład odinstalowuje aplikację o nazwie com.example.app z urządzenia.

adb uninstall com.test.app

adb uninstall -k com.test.app Keep the data and cache directories around after package removal.

Pakiety

Wyświetla wszystkie pakiety, opcjonalnie tylko te, których nazwa pakietu zawiera tekst w <FILTER>.

adb shell pm list packages [opcje] <FILTER-STR>

adb shell pm list packages <FILTER-STR>

adb shell pm list packages -f <FILTER-STR> #See their associated file.

adb shell pm list packages -d <FILTER-STR> #Filter to only show disabled packages.

adb shell pm list packages -e <FILTER-STR> #Filter to only show enabled packages.

adb shell pm list packages -s <FILTER-STR> #Filter to only show system packages.

adb shell pm list packages -3 <FILTER-STR> #Filter to only show third party packages.

adb shell pm list packages -i <FILTER-STR> #See the installer for the packages.

adb shell pm list packages -u <FILTER-STR> #Also include uninstalled packages.

adb shell pm list packages --user <USER_ID> <FILTER-STR> #The user space to query.

adb shell pm path <PAKIET>

Wyświetla ścieżkę do pliku APK dla podanego .

adb shell pm path com.android.phone

adb shell pm clear <PACKAGE>

Usuń wszystkie dane związane z pakietem.

adb shell pm clear com.test.abc

Menedżer plików

adb pull <zdalny> [lokalny]

Pobierz określony plik z emulatora/urządzenia na swój komputer.

adb pull /sdcard/demo.mp4 ./

adb push <lokalne> <zdalne>

Przesyła określony plik z komputera na emulator/urządzenie.

adb push test.apk /sdcard

Zrzut ekranu/Nagrywanie ekranu

adb shell screencap <nazwa_pliku>

Robienie zrzutu ekranu urządzenia.

adb shell screencap /sdcard/screen.png

adb shell screenrecord [opcje] <nazwa_pliku>

Nagrywanie ekranu urządzeń z systemem Android w wersji 4.4 (poziom API 19) i nowszych.

adb shell screenrecord /sdcard/demo.mp4
adb shell screenrecord --size <WIDTHxHEIGHT>
adb shell screenrecord --bit-rate <RATE>
adb shell screenrecord --time-limit <TIME> #Sets the maximum recording time, in seconds. The default and maximum value is 180 (3 minutes).
adb shell screenrecord --rotate # Rotates 90 degrees
adb shell screenrecord --verbose

(press Ctrl-C to stop recording)

Możesz pobrać pliki (obrazy i filmy) za pomocą adb pull

Powłoka

adb shell

Otwórz powłokę w urządzeniu

adb shell

adb shell <CMD>

Wykonaj polecenie wewnątrz urządzenia

adb shell ls

pm

Następujące polecenia są wykonywane wewnątrz powłoki

pm list packages #List installed packages
pm path <package name> #Get the path to the apk file of tha package
am start [<options>] #Start an activity. Whiout options you can see the help menu
am startservice [<options>] #Start a service. Whiout options you can see the help menu
am broadcast [<options>] #Send a broadcast. Whiout options you can see the help menu
input [text|keyevent] #Send keystrokes to device

Procesy

Jeśli chcesz uzyskać PID procesu swojej aplikacji, możesz wykonać polecenie:

adb shell ps

I wyszukaj swoją aplikację

Lub możesz zrobić

adb shell pidof com.your.application

I wydrukuje PID aplikacji

System

adb root

Restartuje demona adbd z uprawnieniami roota. Następnie musisz ponownie połączyć się z serwerem ADB i będziesz miał uprawnienia roota (jeśli są dostępne).

adb sideload <update.zip>

Przywracanie/aktualizowanie pakietów Android update.zip.

Dzienniki

Logcat

Aby filtrować wiadomości tylko jednej aplikacji, uzyskaj PID aplikacji i użyj polecenia grep (linux/macos) lub findstr (windows), aby przefiltrować wynik logcat:

adb logcat | grep 4526
adb logcat | findstr 4526

adb logcat [opcja] [specyfikacje-filtrów]

Opis:

 • Polecenie adb logcat służy do wyświetlania dziennika zdarzeń systemu Android na urządzeniu podłączonym do komputera za pomocą ADB (Android Debug Bridge).

Opcje:

 • -v <format>: Określa format wyjścia dziennika zdarzeń. Dostępne formaty to brief, process, tag, thread, raw, time, long, threadtime i year.

 • -d: Wyświetla tylko bieżące zdarzenia i kończy się.

 • -f <file>: Zapisuje dziennik zdarzeń do określonego pliku.

 • -r <kbytes>: Ogranicza rozmiar pliku dziennika zdarzeń do określonej liczby kilobajtów.

 • -n <count>: Ogranicza liczbę plików dziennika zdarzeń do określonej liczby.

 • -c: Czyści dziennik zdarzeń przed rozpoczęciem wyświetlania.

 • -b <buffer>: Wyświetla tylko zdarzenia z określonego bufora. Dostępne bufory to main, system, radio, events i crash.

 • -s <filter-spec>: Wyświetla tylko zdarzenia pasujące do określonej specyfikacji filtru.

 • -e <filter-spec>: Wyklucza zdarzenia pasujące do określonej specyfikacji filtru.

 • -m <count>: Ogranicza liczbę zdarzeń wyświetlanych na ekranie do określonej liczby.

 • --pid <pid>: Wyświetla tylko zdarzenia związane z określonym identyfikatorem procesu (PID).

 • --regex <regex>: Wyświetla tylko zdarzenia, których tagi pasują do określonego wyrażenia regularnego.

Przykłady użycia:

 • adb logcat: Wyświetla cały dziennik zdarzeń systemu Android.

 • adb logcat -v brief -s TAG: Wyświetla tylko zdarzenia związane z określonym tagiem w skróconym formacie.

 • adb logcat -d > log.txt: Zapisuje bieżące zdarzenia do pliku o nazwie "log.txt".

 • adb logcat -b main -b system: Wyświetla tylko zdarzenia z buforów "main" i "system".

adb logcat

Notatki: naciśnij Ctrl-C, aby zatrzymać monitorowanie

adb logcat *:V # lowest priority, filter to only show Verbose level

adb logcat *:D # filter to only show Debug level

adb logcat *:I # filter to only show Info level

adb logcat *:W # filter to only show Warning level

adb logcat *:E # filter to only show Error level

adb logcat *:F # filter to only show Fatal level

adb logcat *:S # Silent, highest priority, on which nothing is ever printed

adb logcat -b <Bufor>

Komenda adb logcat -b \<Buffer> służy do wyświetlania logów z określonego bufora w systemie Android za pomocą narzędzia ADB (Android Debug Bridge). Bufory to miejsca, w których system przechowuje różne rodzaje logów, takie jak logi zdarzeń, logi systemowe, logi aplikacji itp.

Aby użyć tej komendy, należy zastąpić <Buffer> odpowiednim identyfikatorem bufora. Dostępne bufory to:

 • main: Główny bufor, który zawiera logi zdarzeń systemowych i aplikacji.

 • radio: Bufor zawierający logi związane z komunikacją radiową, takie jak połączenia telefoniczne, wiadomości SMS itp.

 • events: Bufor zawierający logi zdarzeń systemowych.

 • system: Bufor zawierający logi systemowe.

 • crash: Bufor zawierający logi związane z awariami aplikacji.

Przykład użycia komendy adb logcat -b main:

adb logcat -b main

Ta komenda wyświetli logi z głównego bufora, które mogą być przydatne podczas analizy i debugowania aplikacji na urządzeniu Android.

adb logcat -b # radio View the buffer that contains radio/telephony related messages.

adb logcat -b # event View the buffer containing events-related messages.

adb logcat -b # main default

adb logcat -c # Clears the entire log and exits.

adb logcat -d # Dumps the log to the screen and exits.

adb logcat -f test.logs # Writes log message output to test.logs .

adb logcat -g # Prints the size of the specified log buffer and exits.

adb logcat -n <count> # Sets the maximum number of rotated logs to <count>.

dumpsys

dumpuje dane systemowe

adb shell dumpsys [opcje]

adb shell dumpsys

adb shell dumpsys meminfo

adb shell dumpsys battery

Notatki: Urządzenie mobilne z włączonymi opcjami programisty, działające na systemie Android w wersji 5.0 lub wyższej.

adb shell dumpsys batterystats collects battery data from your device

Notatki: Battery Historian konwertuje te dane na wizualizację HTML. KROK 1 adb shell dumpsys batterystats > batterystats.txt KROK 2 python historian.py batterystats.txt > batterystats.html

adb shell dumpsys batterystats --reset erases old collection data

adb shell dumpsys activity

Backup

Zrób kopię zapasową urządzenia z systemem Android za pomocą adb.

adb backup [-apk] [-shared] [-system] [-all] -f file.backup
# -apk -- Include APK from Third partie's applications
# -shared -- Include removable storage
# -system -- Include system Applciations
# -all -- Include all the applications

adb shell pm list packages -f -3   #List packages
adb backup -f myapp_backup.ab -apk com.myapp # backup on one device
adb restore myapp_backup.ab         # restore to the same or any other device

Jeśli chcesz sprawdzić zawartość kopii zapasowej:

( printf "\x1f\x8b\x08\x00\x00\x00\x00\x00" ; tail -c +25 myapp_backup.ab ) | tar xfvz -
Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Last updated