Misc JS Tricks & Relevant Info

Nauka hakowania AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Fuzzing JavaScriptu

Poprawne znaki komentarza JS

//This is a 1 line comment
/* This is a multiline comment*/
#!This is a 1 line comment, but "#!" must to be at the beggining of the line
-->This is a 1 line comment, but "-->" must to be at the beggining of the line


for (let j = 0; j < 128; j++) {
for (let k = 0; k < 128; k++) {
for (let l = 0; l < 128; l++) {
if (j == 34 || k ==34 || l ==34)
continue;
if (j == 0x0a || k ==0x0a || l ==0x0a)
continue;
if (j == 0x0d || k ==0x0d || l ==0x0d)
continue;
if (j == 0x3c || k ==0x3c || l ==0x3c)
continue;
if (
(j == 47 && k == 47)
||(k == 47 && l == 47)
)
continue;
try {
var cmd = String.fromCharCode(j) + String.fromCharCode(k) + String.fromCharCode(l) + 'a.orange.ctf"';
eval(cmd);
} catch(e) {
var err = e.toString().split('\n')[0].split(':')[0];
if (err === 'SyntaxError' || err === "ReferenceError")
continue
err = e.toString().split('\n')[0]
}
console.log(err,cmd);
}
}
}
//From: https://balsn.tw/ctf_writeup/20191012-hitconctfquals/#bounty-pl33z

// From: Heyes, Gareth. JavaScript for hackers: Learn to think like a hacker (p. 43). Kindle Edition.
log=[];
for(let i=0;i<=0xff;i++){
for(let j=0;j<=0xfff;j++){
try {
eval(`${String.fromCodePoint(i,j)}%$£234$`)
log.push([i,j])
}catch(e){}
}
}
console.log(log)//[35,33],[47,47]

Poprawne znaki nowej linii w JS

//Javascript interpret as new line these chars:
String.fromCharCode(10) //0x0a
String.fromCharCode(13) //0x0d
String.fromCharCode(8232) //0xe2 0x80 0xa8
String.fromCharCode(8233) //0xe2 0x80 0xa8

for (let j = 0; j < 65536; j++) {
try {
var cmd = '"aaaaa";'+String.fromCharCode(j) + '-->a.orange.ctf"';
eval(cmd);
} catch(e) {
var err = e.toString().split('\n')[0].split(':')[0];
if (err === 'SyntaxError' || err === "ReferenceError")
continue;
err = e.toString().split('\n')[0]
}
console.log(`[${err}]`,j,cmd);
}
//From: https://balsn.tw/ctf_writeup/20191012-hitconctfquals/#bounty-pl33z

Poprawne spacje JS w wywołaniu funkcji

// Heyes, Gareth. JavaScript for hackers: Learn to think like a hacker (pp. 40-41). Kindle Edition.

// Check chars that can be put in between in func name and the ()
function x(){}

log=[];
for(let i=0;i<=0x10ffff;i++){
try {
eval(`x${String.fromCodePoint(i)}()`)
log.push(i)
}catch(e){}
}

console.log(log)v//9,10,11,12,13,32,160,5760,8192,8193,8194,8195,8196,8197,8198,8199,8200,8201,8202,813 232,8233,8239,8287,12288,65279

Dopuszczalne znaki do generowania ciągów znaków

// Heyes, Gareth. JavaScript for hackers: Learn to think like a hacker (pp. 41-42). Kindle Edition.

// Check which pairs of chars can make something be a valid string
log=[];
for(let i=0;i<=0x10ffff;i++){
try {
eval(`${String.fromCodePoint(i)}%$£234${String.fromCodePoint(i)}`)
log.push(i)
}catch(e){}
}
console.log(log) //34,39,47,96
//single quote, quotes, backticks & // (regex)

Surrogate Pairs BF

Ta technika nie będzie bardzo przydatna do XSS, ale może być przydatna do ominięcia zabezpieczeń WAF. Ten kod Pythona przyjmuje jako wejście 2 bajty i wyszukuje pary zastępcze, które mają pierwszy bajt jako ostatnie bajty pary wysokiej zastępczej i ostatni bajt jako ostatni bajt pary niskiej zastępczej.

def unicode(findHex):
for i in range(0,0xFFFFF):
H = hex(int(((i - 0x10000) / 0x400) + 0xD800))
h = chr(int(H[-2:],16))
L = hex(int(((i - 0x10000) % 0x400 + 0xDC00)))
l = chr(int(L[-2:],16))
if(h == findHex[0]) and (l == findHex[1]):
print(H.replace("0x","\\u")+L.replace("0x","\\u"))

Więcej informacji:

Testowanie Fuzzing Protokołu javascript{}:

// Heyes, Gareth. JavaScript for hackers: Learn to think like a hacker (p. 34). Kindle Edition.
log=[];
let anchor = document.createElement('a');
for(let i=0;i<=0x10ffff;i++){
anchor.href = `javascript${String.fromCodePoint(i)}:`;
if(anchor.protocol === 'javascript:') {
log.push(i);
}
}
console.log(log)//9,10,13,58
// Note that you could BF also other possitions of the use of multiple chars

// Test one option
let anchor = document.createElement('a');
anchor.href = `javascript${String.fromCodePoint(58)}:alert(1337)`;
anchor.append('Click me')
document.body.append(anchor)

// Another way to test
<a href="&#12;javascript:alert(1337)">Test</a>

Przeszukiwanie URL-iów

// Heyes, Gareth. JavaScript for hackers: Learn to think like a hacker (pp. 36-37). Kindle Edition.

// Before the protocol
a=document.createElement('a');
log=[];
for(let i=0;i<=0x10ffff;i++){
a.href = `${String.fromCodePoint(i)}https://hacktricks.xyz`;
if(a.hostname === 'hacktricks.xyz'){
log.push(i);
}
}
console.log(log) //0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32

// Between the slashes
a=document.createElement('a');
log=[];
for(let i=0;i<=0x10ffff;i++){
a.href = `/${String.fromCodePoint(i)}/hacktricks.xyz`;
if(a.hostname === 'hacktricks.xyz'){
log.push(i);
}
}
console.log(log) //9,10,13,47,92

Testowanie Fuzzingowe HTML

// Heyes, Gareth. JavaScript for hackers: Learn to think like a hacker (p. 38). Kindle Edition.

// Fuzzing chars that can close an HTML comment

let log=[];
let div = document.createElement('div');
for(let i=0;i<=0x10ffff;i++){
div.innerHTML=`<!----${String.fromCodePoint(i)}><span></span>-->`;
if(div.querySelector('span')){
log.push(i);
}
}
console.log(log)//33,45,62

Analizowanie atrybutów

Narzędzie Inspektor Hackability od Portswigger pomaga analizować atrybuty obiektu JavaScript. Sprawdź: https://portswigger-labs.net/hackability/inspector/?input=x.contentWindow&html=%3Ciframe%20src=//subdomain1.portswigger-labs.net%20id=x%3E

Pliki .map js

Przypisanie "--"

Operator dekrementacji -- jest również przypisaniem. Ten operator pobiera wartość, a następnie dekrementuje ją o jeden. Jeśli ta wartość nie jest liczbą, zostanie ustawiona na NaN. Może to być użyte do usunięcia zawartości zmiennych z środowiska.

Sztuczki z funkcjami

.call i .apply

Metoda .call funkcji służy do uruchomienia funkcji. Pierwszym argumentem, który domyślnie oczekuje, jest wartość this i jeśli nic nie jest podane, window będzie tą wartością (chyba że jest użyty tryb ścisły).

function test_call(){
console.log(this.value); //baz
}
new_this={value:"hey!"}
test_call.call(new_this);

// To pass more arguments, just pass then inside .call()
function test_call() {
console.log(arguments[0]); //"arg1"
console.log(arguments[1]); //"arg2"
console.log(this); //[object Window]
}
test_call.call(null, "arg1", "arg2")

// If you use the "use strict" directive "this" will be null instead of window:
function test_call() {
"use strict";
console.log(this); //null
}
test_call.call(null)

//The apply function is pretty much exactly the same as the call function with one important difference, you can supply an array of arguments in the second argument:
function test_apply() {
console.log(arguments[0]); //"arg1"
console.log(arguments[1]); //"arg2"
console.log(this); //[object Window]
}
test_apply.apply(null, ["arg1", "arg2"])

Funkcje strzałkowe

Funkcje strzałkowe pozwalają łatwiej generować funkcje w jednej linii (jeśli je rozumiesz)

// Traditional
function (a){ return a + 1; }
// Arrow forms
a => a + 100;
a => {a + 100};

// Traditional
function (a, b){ return a + b + 1; }
// Arrow
(a, b) => a + b + 100;

// Tradictional no args
let a = 4;
let b = 2;
function (){ return a + b + 1; }

// Arrow
let a = 4;
let b = 2;
() => a + b + 1;

Więc większość poprzednich funkcji jest właściwie bezużyteczna, ponieważ nie zapisujemy ich nigdzie, aby je zachować i wywołać. Przykład tworzenia funkcji plusone:

// Traductional
function plusone (a){ return a + 1; }

//Arrow
plusone = a => a + 100;

Funkcja bind

Funkcja bind pozwala na utworzenie kopii funkcji, modyfikując obiekt this oraz podane parametry.

//This will use the this object and print "Hello World"
var fn = function ( param1, param2 ) {
console.info( this, param1, param2 );
}
fn('Hello', 'World')

//This will still use the this object and print "Hello World"
var copyFn = fn.bind();
copyFn('Hello', 'World')

//This will use the "console" object as "this" object inside the function and print "fixingparam1 Hello"
var bindFn_change = fn.bind(console, "fixingparam1");
bindFn_change('Hello', 'World')

//This will still use the this object and print "fixingparam1 Hello"
var bindFn_thisnull = fn.bind(null, "fixingparam1");
bindFn_change('Hello', 'World')

//This will still use the this object and print "fixingparam1 Hello"
var bindFn_this = fn.bind(this, "fixingparam1");
bindFn_change('Hello', 'World')

Zauważ, że używając bind możesz manipulować obiektem this, który zostanie użyty podczas wywoływania funkcji.

Wyciek kodu funkcji

Jeśli masz dostęp do obiektu funkcji, możesz uzyskać kod tej funkcji.

function afunc(){
return 1+1;
}
console.log(afunc.toString()); //This will print the code of the function
console.log(String(afunc)); //This will print the code of the function
console.log(this.afunc.toString()); //This will print the code of the function
console.log(global.afunc.toString()); //This will print the code of the function

W przypadkach, gdy funkcja nie ma nazwy, nadal możesz wydrukować kod funkcji z wnętrza:

(function (){ return arguments.callee.toString(); })()
(function (){ return arguments[0]; })("arg0")

Kilka losowych sposobów na wydobycie kodu funkcji (nawet komentarzy) z innej funkcji:

(function (){ return retFunc => String(arguments[0]) })(a=>{/* Hidden commment */})()
(function (){ return retFunc => Array(arguments[0].toString()) })(a=>{/* Hidden commment */})()
(function (){ return String(this)}).bind(()=>{ /* Hidden commment */ })()
(u=>(String(u)))(_=>{ /* Hidden commment */ })
(u=>_=>(String(u)))(_=>{ /* Hidden commment */ })()

Ucieczka z piaskownicy - Odzyskiwanie obiektu okna

Obiekt Window pozwala dotrzeć do globalnie zdefiniowanych funkcji, takich jak alert lub eval.

// Some ways to access window
window.eval("alert(1)")
frames
globalThis
parent
self
top //If inside a frame, this is top most window

// Access window from document
document.defaultView.alert(1)
// Access document from a node object
node = document.createElement('div')
node.ownerDocument.defaultView.alert(1)

// There is a path property on each error event whose last element is the window
<img src onerror=event.path.pop().alert(1337)>
// In other browsers the method is
<img src onerror=event.composedPath().pop().alert(1337)>
// In case of svg, the "event" object is called "evt"
<svg><image href=1 onerror=evt.composedPath().pop().alert(1337)>

// Abusing Error.prepareStackTrace to get Window back
Error.prepareStackTrace=function(error, callSites){
2   callSites.shift().getThis().alert(1337);
3 };
4 new Error().stack

// From an HTML event
// Events from HTML are executed in this context
with(document) {
with(element) {
//executed event
}
}
// Because of that with(document) it's possible to access properties of document like:
<img src onerror=defaultView.alert(1337)>
<img src onerror=s=createElement('script');s.append('alert(1337)');appendChild(s)>

Punkt przerwania przy dostępie do wartości

// Stop when a property in sessionStorage or localStorage is set/get
// via getItem or setItem functions
sessionStorage.getItem = localStorage.getItem  = function(prop) {
debugger;
return sessionStorage[prop];
}

localStorage.setItem = function(prop, val) {
debugger;
localStorage[prop] = val;
}
// Stop when anyone sets or gets the property "ppmap" in any object
// For example sessionStorage.ppmap
// "123".ppmap
// Useful to find where weird properties are being set or accessed
// or to find where prototype pollutions are occurring

function debugAccess(obj, prop, debugGet=true){

var origValue = obj[prop];

Object.defineProperty(obj, prop, {
get: function () {
if ( debugGet )
debugger;
return origValue;
},
set: function(val) {
debugger;
origValue = val;
}
});
};

debugAccess(Object.prototype, 'ppmap')

Automatyczny dostęp przeglądarki do testowania ładunków

//Taken from https://github.com/svennergr/writeups/blob/master/inti/0621/README.md
const puppeteer = require("puppeteer");

const realPasswordLength = 3000;
async function sleep(ms) {
return new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, ms));
}

(async () => {
const browser = await puppeteer.launch();
const page = await browser.newPage();
//Loop to iterate through different values
for (let i = 0; i < 10000; i += 100) {
console.log(`Run number ${i}`);
const input = `${"0".repeat(i)}${realPasswordLength}`;
console.log(`  https://challenge-0621.intigriti.io/passgen.php?passwordLength=${input}&allowNumbers=true&allowSymbols=true&timestamp=1624556811000`);
//Go to the page
await page.goto(
`https://challenge-0621.intigriti.io/passgen.php?passwordLength=${input}&allowNumbers=true&allowSymbols=true&timestamp=1624556811000`
);
//Call function "generate()" inside the page
await page.evaluate("generate()");
//Get node inner text from an HTML element
const passwordContent = await page.$$eval(
".alert .page-content",
(node) => node[0].innerText
);
//Transform the content and print it in console
const plainPassword = passwordContent.replace("Your password is: ", "");
if (plainPassword.length != realPasswordLength) {
console.log(i, plainPassword.length, plainPassword);
}