143,993 - Pentesting IMAP

Zacznij od zera i stań się ekspertem od hakowania AWS dzięki htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Grupa Try Hard Security


Protokół dostępu do wiadomości internetowych

Protokół dostępu do wiadomości internetowych (IMAP) został zaprojektowany w celu umożliwienia użytkownikom dostępu do swoich wiadomości e-mail z dowolnego miejsca, głównie za pośrednictwem połączenia internetowego. W zasadzie e-maile są przechowywane na serwerze, a nie pobierane i przechowywane na urządzeniu osobistym użytkownika. Oznacza to, że gdy e-mail jest odczytywany, odbywa się to bezpośrednio z serwera. Ta funkcjonalność pozwala na wygodne sprawdzanie e-maili z wielu urządzeń, zapewniając, że żadne wiadomości nie zostaną pominięte, niezależnie od używanego urządzenia.

Domyślnie protokół IMAP działa na dwóch portach:

 • Port 143 - jest to domyślny port IMAP niezaszyfrowany

 • Port 993 - jest to port, który należy użyć, jeśli chcesz połączyć się z IMAP w sposób bezpieczny

PORT  STATE SERVICE REASON
143/tcp open imap  syn-ack

Pobieranie banera

nc -nv <IP> 143
openssl s_client -connect <IP>:993 -quiet

NTLM Auth - Ujawnienie informacji

Jeśli serwer obsługuje uwierzytelnianie NTLM (Windows), można uzyskać wrażliwe informacje (wersje):

root@kali: telnet example.com 143
* OK The Microsoft Exchange IMAP4 service is ready.
>> a1 AUTHENTICATE NTLM
+
>> TlRMTVNTUAABAAAAB4IIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
+ TlRMTVNTUAACAAAACgAKADgAAAAFgooCBqqVKFrKPCMAAAAAAAAAAEgASABCAAAABgOAJQAAAA9JAEkAUwAwADEAAgAKAEkASQBTADAAMQABAAoASQBJAFMAMAAxAAQACgBJAEkAUwAwADEAAwAKAEkASQBTADAAMQAHAAgAHwMI0VPy1QEAAAAA

lub zautomatyzuj to za pomocą wtyczki nmap imap-ntlm-info.nse

Składnia

Przykłady poleceń IMAP z tutaj:

Login
A1 LOGIN username password
Values can be quoted to enclose spaces and special characters. A " must then be escape with a \
A1 LOGIN "username" "password"

List Folders/Mailboxes
A1 LIST "" *
A1 LIST INBOX *
A1 LIST "Archive" *

Create new Folder/Mailbox
A1 CREATE INBOX.Archive.2012
A1 CREATE "To Read"

Delete Folder/Mailbox
A1 DELETE INBOX.Archive.2012
A1 DELETE "To Read"

Rename Folder/Mailbox
A1 RENAME "INBOX.One" "INBOX.Two"

List Subscribed Mailboxes
A1 LSUB "" *

Status of Mailbox (There are more flags than the ones listed)
A1 STATUS INBOX (MESSAGES UNSEEN RECENT)

Select a mailbox
A1 SELECT INBOX

List messages
A1 FETCH 1:* (FLAGS)
A1 UID FETCH 1:* (FLAGS)

Retrieve Message Content
A1 FETCH 2 body[text]
A1 FETCH 2 all
A1 UID FETCH 102 (UID RFC822.SIZE BODY.PEEK[])

Close Mailbox
A1 CLOSE

Logout
A1 LOGOUT

Ewolucja

apt install evolution

CURL

Podstawowa nawigacja jest możliwa za pomocą CURL, ale dokumentacja jest skąpa w szczegóły, dlatego zaleca się sprawdzenie źródła dla precyzyjnych informacji.

 1. Lista skrzynek pocztowych (polecenie imap `LIST "" "*")

curl -k 'imaps://1.2.3.4/' --user user:pass
 1. Wyświetlanie wiadomości w skrzynce odbiorczej (polecenie IMAP SELECT INBOX, a następnie SEARCH ALL)

curl -k 'imaps://1.2.3.4/INBOX?ALL' --user user:pass

Wynikiem tego wyszukiwania jest lista indeksów wiadomości.

Możliwe jest również podanie bardziej złożonych warunków wyszukiwania. Na przykład wyszukiwanie szkiców z hasłem w treści wiadomości:

curl -k 'imaps://1.2.3.4/Drafts?TEXT password' --user user:pass

Aby pobrać wiadomość (komenda imap SELECT Drafts a następnie FETCH 1 BODY[])

curl -k 'imaps://1.2.3.4/Drafts;MAILINDEX=1' --user user:pass

Mail index będzie taki sam jak indeks zwrócony z operacji wyszukiwania.

Możliwe jest również korzystanie z UID (unikalny identyfikator) do dostępu do wiadomości, jednak jest mniej wygodne, ponieważ komenda wyszukiwania musi być ręcznie sformatowana. Na przykład:

curl -k 'imaps://1.2.3.4/INBOX' -X 'UID SEARCH ALL' --user user:pass
curl -k 'imaps://1.2.3.4/INBOX;UID=1' --user user:pass

Również możliwe jest pobranie tylko części wiadomości, na przykład tematu i nadawcy pierwszych 5 wiadomości (opcja -v jest wymagana, aby zobaczyć temat i nadawcę):

$ curl -k 'imaps://1.2.3.4/INBOX' -X 'FETCH 1:5 BODY[HEADER.FIELDS (SUBJECT FROM)]' --user user:pass -v 2>&1 | grep '^<'

Mimo wszystko, prawdopodobnie łatwiej jest po prostu napisać małą pętlę for:

for m in {1..5}; do
echo $m
curl "imap://1.2.3.4/INBOX;MAILINDEX=$m;SECTION=HEADER.FIELDS%20(SUBJECT%20FROM)" --user user:pass
done

Shodan

 • port:143 CAPABILITY

 • port:993 CAPABILITY

Try Hard Security Group

HackTricks Automatyczne Polecenia

Protocol_Name: IMAP  #Protocol Abbreviation if there is one.
Port_Number: 143,993   #Comma separated if there is more than one.
Protocol_Description: Internet Message Access Protocol     #Protocol Abbreviation Spelled out

Entry_1:
Name: Notes
Description: Notes for WHOIS
Note: |
The Internet Message Access Protocol (IMAP) is designed for the purpose of enabling users to access their email messages from any location, primarily through an Internet connection. In essence, emails are retained on a server rather than being downloaded and stored on an individual's personal device. This means that when an email is accessed or read, it is done directly from the server. This capability allows for the convenience of checking emails from multiple devices, ensuring that no messages are missed regardless of the device used.

https://book.hacktricks.xyz/pentesting/pentesting-imap

Entry_2:
Name: Banner Grab
Description: Banner Grab 143
Command: nc -nv {IP} 143

Entry_3:
Name: Secure Banner Grab
Description: Banner Grab 993
Command: openssl s_client -connect {IP}:993 -quiet

Entry_4:
Name: consolesless mfs enumeration
Description: IMAP enumeration without the need to run msfconsole
Note: sourced from https://github.com/carlospolop/legion
Command: msfconsole -q -x 'use auxiliary/scanner/imap/imap_version; set RHOSTS {IP}; set RPORT 143; run; exit'
Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Last updated